Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Žampach - kalkrusta

Lokalizace

Žampach - kalkrusta

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Žampach
Mapové listy: 1432, 14321
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve
Lokalizace: Skalky a skalní výchozy v okolí zříceniny hradu na Žampachu v severní části permské orlické pánve
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy a skalní defilé hrubozrnných pískovců až slepenců s polohami a čočkami vápenců dosahují mocnosti 2-4 m, celková mocnost karbonátem zpevněných hornin je až několikanásobně vyšší a tvoří morfologickou dominantu kraje - vrch Žampach.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3321

Geologie

Geologická charakteristika: V nevytříděných hrubozrnných pískovcích až slepencích s podpůrnou strukturou matrix je zachováno několik poloh karbonátů o mocnosti od několika cm až do 1,5 m. Karbonát tvoří nodule, konkrece, žilky, tmel i masivní polohy, jež jsou morfologicky i barevně (šedé až bílé odstíny) výrazné. Dle mikroskopických znaků jsou tyto horniny interpretovány jako permské kalkrusty, jež vznikly v říčních sedimentech na aluviální plošině v semiaridním klimatu. Kalkrusty na této lokalitě mají polyfázový vývoj. Zastoupeny jsou zde jak pedogenní kalkrusty vzniklé v připovrchové vadózní zóně, tak masivní nepedogenní kalkrusty vzniklé za přispění cirkulace podzemních vod s rozpuštěným Ca.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd)
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: sedimentologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: inkrustace
Původ geologických jevů (geneze): chemogenní, sedimentární
Hornina: karbonátová sedimentární hornina, pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: příklad sedimentace permských divočících řek, příklad permských kalkrust - několika typů vzniknuvších za různých podmínek v semiaridním klimatu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Některé partie skalních výchozů jsou obrostlé mechem, zvláště celá severní část lokality 14.07.2011; Doporučeno zajistit příslušnou péči o lokalitu případně i její ochranu. Lokalita má význam i v širším regionálním měřítku. Instruktivní profil v permských sedimentech s výskyty kalkrust. 3.11.2011;

Literatura

Stárková, M. , Leichmann, J. (2008): Ocurrence and Genesis of the Calcrete in the Orlice Basin (Permocarboniferous).. In Pešek, Pešková: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts, Faculty of Science, Charles University in Prague. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 14.07.11
Aktualizoval(a): Stárková Marcela 14.07.11, Gürtlerová Pavla 03.11.11, Kukal Zdeněk 30.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3321 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3321.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěné slíniště při silnici Žamberk - Písečná., Pavla Gürtlerová, 2011
Struktura kalkrusty - plovoucí zrna s lemem sparitu v matrixu a sparitová žilka., Marcela Stárková, 2008
Několik poloh kalkrusty v permských fluviálních sedimentech. , Marcela Stárková, 2008
Poloha kalkrusty (karbonátu) v permských hrubě zrnitých pískovcích., Marcela Stárková, 2008
Poloha masivní kalkrusty v permských fluviálních pískovcích., Marcela Stárková, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]