Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Hracholusky - vápnité droby

Lokalizace

Hracholusky - vápnité droby

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Hracholusky nad Berounkou
Mapové listy: 1232, 12321
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: 1,2 km východně od obce Hracholusky
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Starý lůmek v ohybu cesty včetně zbytků po dobývání a vypalování vápnitých břidlic proterozoika
Technický objekt: lom
ID : 3289

Geologie

Geologická charakteristika: Ve starém lůmku situovaném nad ostrým ohybem cesty se dříve těžily vápnité břidlice a droby, které byly používány k výrobě sádry ve dnešní samotě Gypsárna. Srážely se jimi louhy z kyzových břidlic neoproterozoika, těžených v okolí mnoha štolami. Historické prameny uvádějí, že tyto vápnité břidlice byly i pokusně vypalovány na vápno – s nevalným výsledkem. Zbytky strusky a výpalků lze hojně nalézt v suti pod ohybem cesty. Geologicky důležitý je zde hlavně zastižený litotyp neoproterozoika – vápnité droby, které jinak tvoří v Barrandienu jen malé výskyty a vyskytují se poměrně vzácně. Hornina se na první pohled příliš neliší od běžných drob a břidlic, je ale často rozpukaná a protkána milimetrovými žilkami kalcitu a také základní hmota horniny obsahuje vedle jílu a drobového detritu jemně krystalický kalcit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: sedimentologie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytky po dobývání a vypalování vápnitých břidlic a drob proterozoika. Geologicky důležitý je zde hlavně zastižený litotyp proterozoika – vápnité droby, jichž výskyt je Barrandienu ojedinělý.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je silně zarostlá nálety dřevin.
Stav lokality: špatný

Literatura

Jirkovský, R. (1926): Po stopách dobývání kamenečných a kyzových břidlic v záp. čes. algonkiu na Rakovnicku a Křivoklátsku. – Hornický věstník a Hornické a hutnické listy, 14. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 14.01.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 01.10.12, Kukal Zdeněk 01.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3289 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3289.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]