Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Hrádky

Lokalizace

Hrádky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Osiky
Mapové listy: 2414, 24141
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Hřbet s izolovanými skalami a levostranné svahy Chlébského potoka v Sýkořské hornatině , 2 km na V od obce Chlébské a 3 km na SZ od Osik.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Hřbet, skály
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3162

Geologie

Geologická charakteristika: Rezervace leží na hřbetu směru SSZ-JJV a přilehlých svazích tvořených porfyroblastickou muskovitickou a sericiticko-muskovitickou ortorulou bítešské skupiny moravika svratecké klenby. Pleistocénním mrazovým zvětráváním, intenzivními svahovými procesy a rozestupováním protilehlých svahů hřbetu zde vznikla skupina izolovaných skal typického hřibovitého tvaru, obklopených stupni kryoplanačních teras a mrazových srubů. Okolí skal je pokryto deskovitými balvany a kameny - produkty mrazového zvětrávání. Na skalách jsou vyvinuty mikrotvary selektivního zvětrávání - římsy tvořené křemennými žílami a výklenky na méně odolných vrstvách, zejména na tence břidličnatých. Na j. konci hřbetu jsou mrazové sruby ve dvou stupních vysoké kolem 1 m a obklopené rulovými hranáči. Na kótě 627,6 m je skalní hradba, jejíž západní stěna dosahuje výšky 9,2 m a východní 4,1 m. Na skalní hradbě jsou exfoliační tvary a v okolí hranáče. Na Z od kóty se na svahu nalézá mrazový srub vysoký 8,1 m s rozsedlinovou jeskyní dlouhou 1,3 m a nivační sníženina. Na sz. konci hřbetu je rulový hranol (tump) se svislými stěnami vysokými 3 až 5,4 m. Na horní ploše tumpu leží malé skalní město s hřibovitou skálou vysokou asi 6 m a skalními hradbami, oddělenými širokými puklinami. Svahy hřbetu jsou lemovány kryoplanačními terasami. Na svahu do údolí Chlébského potoka jsou rozsety izolované skály vysoké kolem 3 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: skála, skalní hřbet, mrazový srub, selektivní eroze, skalní město, skalní hřib, jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání, zvětrávání mrazové
Hornina: ortorula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1471     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pozoruhodná geol. a geomorfologická lokalita - příklad úložných procesů rul a georeliéfu ovlivněného procesy mrazového zvětrávání.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P. (ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.140 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 29.03.10
Aktualizoval(a): Jirková Pavlína 20.04.10, Gürtlerová Pavla 18.10.12, Buriánek David 13.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3162 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3162.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalky v muskovitických a sericiticko-muskovitických rulách bítešské skupiny moravika svratecké klenby.na s. okraji hřbetu Hrádky kóta 628 m., Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky v muskovitických a sericiticko-muskovitických rulách bítešské skupiny moravika svratecké klenby.na s. okraji hřbetu Hrádky kóta 628 m., Pavla Gürtlerová, 2012
Skalnatý hřeben na hřbetu kóty 628 m - Hrádky Bítešské ruly., Pavla Gürtlerová, 2012
Skály v bítešských rulách na s. okraji hřbetu Hrádky - kóta 628 m., Pavla Gürtlerová, 2012
Skály v bítešských rulách na s. okraji hřbetu Hrádky - kóta 628 m., Pavla Gürtlerová, 2012
Suťová pole na svazích hřbetu Hrádky kóta 628 m., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]