Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Báň

Lokalizace

Báň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Nymburk
Katastrální území: Hradčany u Žehuně
Mapové listy: 1314, 13142
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Pod j. okrajem plošiny Na hřebínku (271,3 m n.m.) nad z. koncem obce Hradčany.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuková a slínovcová stráň. Jde o největší zachovanou bílou stráň střed. Polabí s lokalitou xerotermních rostlin a bezobratlých živočichů (Petříček 1975)
ID : 3053

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podloží bílé stráně tvoří křídové (svrchní turon) vápnité jílovce až slínovce a v horní hraně u kóty Báň vystupují pevné zvonivé inocerámové opuky (rohatecké vrstvy, coniac). Na vrcholové plošině je zachována příměs čtvrtohorních (starší pleistocén)štěrkopísků.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geologie, botanika
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 551     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Xerotermní společenstva na opukové a slínovcové stráni.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Nebezpečí zarůstání křovinami
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Mírně zarostlý a zasucený 07.11.2009;

Literatura

Petříček, V. (1975): Vegetační průzkum chráněného naleziště Báň. - Čas. ochr. přír., 15, 153-161. Bratislava.;Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.377 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.03.09
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 07.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3053 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3053.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Největší zachovaná bílá stráň středního Polabí., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]