Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Lhotské jalovce a stěny

Lokalizace

Lhotské jalovce a stěny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Lhota u Olešnice
Mapové listy: 2412, 24123
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Tři samostatné lokality na levém svahu údolí Tresenského potoka a přilehlé holorovině Vírské vrchoviny na SZ od Lhoty u Olešnice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěny, mrazové sruby v metamorfovaných horninách svratecké klenby moravika. Výskyty páskovaných kvarcitů.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3001

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podloží tvoří metamorfované horniny olešnické skupiny moravika svratecké klenby. S. část PP zvaná "Skalní stěny" je tvořena rozlehlými rulovými útvary, které se zvedají na levém svahu nad dnem údolí Tresenského potoka. Na stěnách až 12 m vysokých srubů je patrné zapadání ploch břidličnatosti drobnozrnných biotitických až muskovit-biotitických pararul olešnické skupiny směrem k SV, zřetelné jsou i ležaté vrásy. Z téměř kolmé skalní stěny vystupuje několik skalních pilířů, na jejichž stěnách je vidět porušení masivu hojnými extenzními puklinami. Střední část svahu mezi stěnami tvoří kalcitické mramory. Na dně údolí v trati Niva ve stř. části PP jsou dvě dlouhé rokle (sv. a v.) se skalními stupni a občasnými vodopády na dně. Na levém svahu leží soustava stupňovitých mrazových srubů vysokými až 14 m. Delší sv. rokle má skalní stupeň vysoký 3,5 m s vodopádem. Kratší v. rokle dosahuje v horní části hloubky až 13,5 m a na dně je soutěska se skalními stěnami vysoký 5 m. V podélném profilu rokle nalezneme skalní stupně vysoký 2 m, pod nimi je balvanitá sut´. Údolní svahy jsou stupňovité a leží na nich až 3 m vysoký mrazové sruby s balvanovými haldami při úpatí. Při vyústění roklí se vyskytují páskované metakvarcity. V j. části PP nalezneme agrární terasy a malý lůmek v páskovaných kvarcitech.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní stěna, mrazový srub, suť, vrása
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové, zvětrávání
Hornina: rula, mramor (krystalický vápenec, dolomit), kvarcit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1923     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní útvary v krystalických horninách olešnické skupiny moravika svratecké klenby na kterou je vázán výskyt pestré mozaiky společenstev rostlin a živočichů. Výskyt jalovců vázaných pravděpodobně na polohy mramorů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.152 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 16.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.10.12, Buriánek David 13.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3001 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3001.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní stěny a výchozy krystalických hornin olešnické skupiny moravika (ruly a páskované kvarcity) při ústí dvou malých roklí s drobnými vodopády.  , Pavla Gürtlerová, 2012
Skalní stěny  na východním okraji údolí, součást PR.  Ruly olešnické skupiny moravika., Pavla Gürtlerová, 2012
Výchozy krystalických hornin olešnické skupiny moravika (ruly a páskované kvarcity) při ústí dvou malých roklí s drobnými vodopády.  , Pavla Gürtlerová, 2012
Skalní odkryv na jižním okraji údolí při silnici- bývalý lom. Páskované kvarcity., Pavla Gürtlerová, 2012
Skalní odkryv na jižním okraji údolí při silnici- bývalý lom. Páskované kvarcity., Pavla Gürtlerová, 2012
Skalní odkryv na jižním okraji údolí při silnici- bývalý lom. Páskované kvarcity., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]