Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Hrušín

Lokalizace

Hrušín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Ochoz u Tišnova, Ochoz u Tišnova
Mapové listy: 2414, 24143
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Nesouměrný Hrušínský hřbet 0,5 km dlouhý s kótou Hrušín (574,0 m n.m.)probíhající souběžně s údolím Svratky, 750 m na JZ od Ochozu u Tišnova
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály, mrazové sruby
ID : 2997

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podloží tvoří porfyroblastické ortoruly bítešské skupiny (svratecké klenby) moravika, jejichž foliace se zřetelně sklání k Z směrem k údolí řeky Svratky. Skalní útvary jsou soustředěny v s. části hřbetu, kótu 584 m na s. konci hřbetu lemují mrazové sruby a velké rulové bloky, na SV je výrazná hřibovitá skála. V. strana Hrušínského hřbetu je stupňovitě uspořádána - čela k Z ukloněných rulových lavic tvoří nápadné sruby vysoké 4 až 7 m, oddělené téměř horizontálními povrchy (lištami) různé délky. V horní v. části hřbetu jsou tři výrazné kryoplanační terasy. Nejvyšší terasa leží pod vrcholem hřbetu, od něhož je oddělena skalním stupněm mrazového srubu. Na skalní stěně je dobře patrný postup rozpadu horniny dle ploch břidličnatosti. Zvýšené zvětrávání některých ploch vede ke vzniku "vrstevních" dutin, které tak oddělují dvě sousední plochy břidličnatosti, navzájem spojené jen na několika místech. Po zvětrání i těchto posledních spojů dochází k sesutí nadložního ukloněného bloku. Stř. část srubu podlehla destrukci a přeměnila se v balvanový proud. Od k.584 m vybíhá k SV skalnatý svahový hřbítek lemovaný na S sruby vysokými až 8 m. Při úpatí je kryoplanační terasa. Hřbítek končí mrazovým srubem s abri. Nejnižší kryoplanační terasa je ukončena až 7 m vysokým mraz. srubem s akumulací deskových balvanů při úpatí. Z. strana hřbetu je z počátku souhlasně ukloněna se směrem sklonu břidličnatosti. Skalní stupně se vyskytují tam, kde svahové erozní procesy obnažily čela ukloněných lavic bítešských ortorul. Z těchto čel se vlivem gravitace odlučují deskovité balvany, nalezneme i drobné puklinové jeskyně.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: skalní hřbet, skalní hřib, mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání
Hornina: ortorula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1871     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přirozené společenstvo lipových javořin s hojným výskytem sněženky, ukázka periglaciálního reliéfu.Geomorfologické jevy způsobené mrazovým zvětráváním. Instruktivní lokalita bítešských ortorul.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.142 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 16.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 18.10.12, Buriánek David 13.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2997 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2997.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalky a výchozy bítešských ortorul na sz. svazích Hrušína (kota 574 m), Pavla Gürtlerová, 2012
Kryoplanační terasy ve vrcholových partiích  Hrušína (kota 574 m), Pavla Gürtlerová, 2012
Sklaky a výchozy bítešských ortorul na sz. svazích Hrušína (kota 574 m), Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky a výchozy bítešských ortorul na sz. svazích Hrušína (kota 574 m), Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky a výchozy bítešských ortorul na sz. svazích Hrušína (kota 574 m), Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky a výchozy bítešských ortorul na sz. svazích Hrušína (kota 574 m), Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]