Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Bílá skála u Jamolic

Lokalizace

Bílá skála u Jamolic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Jamolice
Mapové listy: 2433, 24334
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Skalnatá vyvýšenina na pravém břehu řeky Jihlavy s útvarem Bílá skála (389,7 m n.m.), asi 1,5 km na Z od zříceniny hradu Templštejn.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály - výrazná dominanta údolí řeky Jihlavy tvořená granulity
ID : 2977

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazná dominanta nad údolím řeky Jihlavy, které je zahloubeno ve světlých granulitech a granulitových rulách. Granulity jsou vysoce metamorfované horniny tvořené křemenem, kyselým plagioklasem, draselným živcem, granátem a retrográdním biotitem. Lokálně se ve výchozech vyskytují i menší polohy uzavřených světlých i tmavých migmatitových rul a tmavého serpentinity. Při hraně svahu byly erozí vypreparovány izolované skalky a skalní útvary mrazového srubu, pod srázy vznikly sutě a suťové proudy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum západní Moravy
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: skála, mrazový srub, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: granulit, migmatit, rula, serpentinit (hadec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1958     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalisko v granulitech se suťovým polem, bohaté keřové patro a ornitofauna.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize lokality. 22.8.2012

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.603 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.01.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.08.12, Buriánek David 27.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2977 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2977.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]