Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Němčany

Lokalizace

Němčany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Krásný Dvůr
Mapové listy: 1122, 11224
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Na VJV okraji obce Němčany
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lůmek
Technický objekt: lom
ID : 2955

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lůmku na východním okraji obce je odkryta sekvence distálních produktů doupovského vulkanického komplexu. Při bázi vystupují distální uloženiny laharů, ve kterých dominuje písčitá matrix a velikost bazaltoidních fragmentů nepřesahuje 5 cm. Jedná se patrně o několik laharových jednotek, jejich celková odkrytá mocnost dosahuje 3 m. Na laharech pak leží 0,5 m vulkanogenních fluviálních pískovců a celé sekvence je završena tenkým příkrovem lávy. Na bázi tohoto lávového proudu je dobře vyvinutá bazální brekcie
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika, lahar
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lahary a epiklastika
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hradecký P. a kol. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 1 : 25 000 11-224 Nepomyšl. Česká geologická služba. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 21.01.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2955 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2955.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]