Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Malý a Velký Štít

Lokalizace

Malý a Velký Štít

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Vinařice u Loun
Mapové listy: 1212, 12124
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Jihozápadně orientovaná stráň ve Vinařickém údolí 1,5 km jv. od obce Vinařice, západně od silnice Hvížďalka - Řevničov.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuková sklaní hrana. Území lokality spojuje dvě odělené části NPR.
ID : 2950

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží je tvořeno prvohorními permskými sedimenty (jílovce, prachovce) na které nasedají druhohorní sedimenty české křídové pánve (cenomanské pískovce) spodnoturonské jílovce a prachovité slínovce - opuky) Opuky tvoří v terénu strmou až svislou skalní hranu vysokou kolem 15 m. Mírnější svah pod skalními stěnami je pokryt zřícenými bloky a sutí, takže zakrývá podložní souvrství cenomanu a permu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: sedimentologie, geomorfologie, botanika
Jevy: skalní stěna, suť
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 1182     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem ochrany je ekosystém opukových skalnatých hran a sutí s populací ohrožené medvědice lékařské a zimostrázku alpského. Z geologického hlediska jsou zajímavé váchozy a skalky křídových sedimentů. Permské horniny jsou zakryty sutí.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str. 146, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 11.12.08
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 10.11.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2950 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2950.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Svislá skalní hrana vysoká kolem 15 m je tvořena opukami bělohorského souvrství., Markéta Vajskebrová, 2020


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]