Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Hvozdnice

Lokalizace

Hvozdnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Opava
Katastrální území: Slavkov u Opavy, Štáblovice, Uhlířov
Mapové listy: 1532, 15324,15323
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Udolní niva říčky Hvozdnice jz. od Opavy , mezi obcemi Slavkov a Uhlířov v Nízkém jeseníku.
Charakteristika objektu: Výchozy
ID : 2457

Geologie

Geologická charakteristika: V údolí Hvozdnice vycházejí na povrch horniny skalního podloží, nejlépe jsou odkryté v malých lomech v levém údolním svahu. Jsou tvořeny flyšovou sedimentací moravického souvrství moravského kulmu. Převažují černošedé, hustě laminované jílovo-prachovité břidlice nad polohami jemně zrnitých drob. V břidlicích lze nalézt fosilizované pozůstatky bezobratlých (především schránky hlavonožců a mlžů) i spodnokarbonských rostlin. Skalní podloží vystupuje i v korytě říčky. Je pokryto pleistocenními fluviálními štěrky říční terasy vzniklé na počátku sálského zalednění (glaciálu). Výše spočívají glacigenní uloženiny - tilly sálské morény , sedimenty hrnuté na čele kontinentálního ledovce. Jde o hlinité písky až písčité hlíny, které obsahují souvky - valouny většinou cm velikostí, transportované ledovcem do značných vzdáleností. Značná část souvků je tvořena exotickými horninami (skandinávské červené žuly a další granitoidy, porfyry, metamorfity aj), křemeny různé geneze a místními horninami. Do tillů se tak dostaly i bloky čedičové horniny nedaleké otické sopky - Kamenné hůrky. V bývalé pískovně jsou k vidění i vodněledovcové sedimenty - uloženiny ledovcových toků a jezer (glaciální a glacilakustrinní sedimenty). Ve svrchním pleistocénu sedimentovaly spraše pocházející z posledních ledových dob (warthské a viselské zalednění), kdy k nám již ledovec nezasáhl. Holocénní uloženiny jsou zastoupeny fluviálními a lakustrinními sedimenty a svahovými hlínami. (warthské a viselské zalednění)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu - kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé, kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: litologie, petrologie, paleontologie
Jevy: výchoz, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, říční terasa, bludný balvan (eratika), souvek
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: břidlice, štěrk, písek, hlína, spraš
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1141     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Říční niva s několika rybníky, velmi bohatá avifauna, lokalita želvy bahenní
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Popis stavu lokality: Doporučujeme po provedené revizi významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu.04.11.2011

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.254 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 01.03.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 26.10.11, Kukal Zdeněk 13.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2457 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2457.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]