Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Nové Těchanovice

Lokalizace

Nové Těchanovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Opava
Katastrální území: Nové Těchanovice
Mapové listy: 1534, 15341
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Levý břeh Moravice 2 km na S od stejnojmenné obce v Nízkém Jeseníku
Charakteristika objektu: Výchozy
ID : 2433

Geologie

Geologická charakteristika: PR leží na příkrém levém svahu hluboko zaříznutého údolí řeky Moravice se zaklesnutými meandry. Skalní podloží tvoří provrásněné kulmské flyšové sedimenty moravického souvrství, které v prudkém údolním svahu místy vycházejí na povrch. Jinde jsou pokryty svahovinami se suťovými úlomky hornin. V okolí rezervace je řada starých důlních děl, v nichž se těžily pokrývačské břidlice. Dodnes se jedná o významná paleontologická naleziště spodnokarbonské flóry, fauny i ichnofauny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: litologie, paleontologie, těžební činnost a její následky
Jevy: výchoz, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, vrása
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: břidlice, prachovec (siltovec)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 277     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Smíšený listnatý les s bohatým bylinným a keřovým patrem
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Popis stavu lokality: Doporučujeme po provedené revizi významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu.04.11.2011

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.260 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 01.03.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 26.10.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2433 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2433.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]