Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Cikánka II

Lokalizace

Cikánka II

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Radotín
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Mramorový lom Na Cikánce, cca 1500 m Z. od Lochkova.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Velký lom, v některých částech dosud aktivní, jinde opuštěný.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 238

Geologie

Geologická charakteristika: V historickém lomu (v jeho JZ. části) je na dvou místech názorně odkryt hraniční interval stupňů lochkov-prag. Geologický profil odkrytý v lomu ve skále je významným opěrným profilem hranice devonských stupňů lochkov-prag (spodní devon) k mezinárodnímu stratotypu této hranice NPP Homolka ve Velké Chuchli. Profil umožňuje mezinárodní korelaci konodontových a tentakulitových zón. Odkrytý sled ukazuje významnou faunu v nejvyšší části stupně lochkovu, v nejnižším pragu i v intervalu přechodu mezi bioklastickým a mikritovým vývojem. Odkryv představuje názorný příklad tektonického porušení, jmenovitě vějířovitého průběhu radiálních poruch. Lom jako celek je historicky pozoruhodný těžbou sliveneckého mramoru, který je nejznámějším okrasným kamenem ve středních Čechách, jenž zde byl těžen již od 13. stol..
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, těžební činnost a její následky, strukturní geologie (tektonika), geologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, vrstva, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2091     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mezinárodně významný referenční profil hodnoty parastratotypu pro hranici stupňů lochkov - prag (spodní devon), významná paleontologická lokalita, lom významný z historického hlediska (nejstarší těžba mramoru, v provozu od 13. století). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: těžba povrchová, vegetace
Popis střetů zájmů: Lom je částečně v těžbě, třeba chránit výborně odkrytý hraniční interval v JZ. části lomu, který může být negativně ovlivňován těžbou v sousedním lomu Na Špičce. Nutno chránit před závaly a event. neuváženým odtěžením pro cementářské účely (těžba mramoru nevadí). Nutno chránit proti zarůstání dřevinami.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Zarůstání vegetací 23.11.2009;

Literatura

Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I., Lukeš, P., Paris, F. a Schönlaub, H. P. (1985): The Lochkovian-Pragian boundary in the Lower Devonian of the Barrandian Area (Czechoslovakia). - Jb. Geol. B.A., 128 (1), 9-41. Wien. Chlupáč, I. et al. (1986): Field conference Barrandian - Moravian Karst.- Subcommission on Devonian Stratigraphy - Excursion Guidebook, Ústř. Úst. geol., 1-62. Praha. Svoboda J. a Prantl F. (1950): Stratigraficko-tektonická studie okolí lomu Cikánka v radotínském údolí. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., odd. geol., 17, 105-139. Praha. Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str 101, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 04.10.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 29.10.08, Steinová Marika 12.11.08, Steinová Marika 21.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 238 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/238.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Velký a místy dosud aktivní cementářský lom na Špičce přímo navazující na chráněné území  názorně odkrývajícím hraniční interval spodnodevonských stupňů lochkov/prag., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Velký a místy dosud aktivní cementářský lom na Špičce přímo navazující na chráněné území  názorně odkrývajícím hraniční interval spodnodevonských stupňů lochkov/prag. V pozadí cementárna Radotín., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Velký a místy dosud aktivní cementářský lom na Špičce přímo navazující na chráněné území  názorně odkrývajícím hraniční interval spodnodevonských stupňů lochkov/prag., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Velký a místy dosud aktivní cementářský lom na Špičce přímo navazující na chráněné území  názorně odkrývajícím hraniční interval spodnodevonských stupňů lochkov/prag., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Velký a místy dosud aktivní cementářský lom na Špičce přímo navazující na chráněné území  názorně odkrývajícím hraniční interval spodnodevonských stupňů lochkov/prag., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Velký a místy dosud aktivní cementářský lom na Špičce přímo navazující na chráněné území  názorně odkrývajícím hraniční interval spodnodevonských stupňů lochkov/prag., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]