Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Homolka - stratotyp

Lokalizace

Homolka - stratotyp

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Velká Chuchle
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Vršek Homolka a přilehlé výchozy v S. svahu údolí ve V. části Velké Chuchle (S. od ulice V dolích).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přilehlé výchozy ve skalnatém svahu, starý lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 235

Geologie

Geologická charakteristika: V profilu se nachází globální stratotyp hranice lochov/prag (spodní devon) v lomu Vápenice v Přídolí a stratotyp oddělení přídolí (silur) v Žákově lomu u Velké Chuchle. Geologický profil začíná svrchní částí požárského souvrství (přídolí) na východě a pokračuje k západu lochkovským a pražským souvrstvím, která vytvářejí velkou synklinálu. Mezinárodně významné je naleziště zkamenělin v požárském souvrství v Žákově lomu (mlži, graptoliti a eurypteridi) a v pražském souvrství v lomu Vápenice (tentakuliti, trilobiti).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, litologie
Jevy: výchoz, zkameněliny - fauna, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 741     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mezinárodní stratotyp hranice lochkov - prag, referenční profil sledem lochkovu, významná paleontologická lokalita, příklad tektonické stavby (brachysynklinála). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 28. 1. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území je chráněno jako přírodní památka (č. 741), mělo by jít o nár. přír. památku, neboť lokalita je stratotypem světově uznávané hranice.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 20, 277-380. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I., Lukeš, P., Paris, F. a Schönlaub, H. P. (1985): The Lochkovian-Pragian boundary in the Lower Devonian of the Barrandian Area (Czechoslovakia).- Jb. Geol. B.A., 128 (1), 9-41. Wien. Chlupáč, I. a Oliver, W. A. (1989): Decision on the Lochkovian-Pragian boundary stratotype (Lower Devonian). - Episodes, 12, 109-113. Krejčí, J. (1860): Mittheilungen über die Resultate der geologischen Aufnahmen in den Umgebungen von Prag und Beraun durch die k. k. geologische Reichsamstalt. Sitz.-Ber. Kön. Böhm. Gesell. Wiss. 2, 5-7. Wien.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 13.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 235 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/235.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mezinárodní stratotyp hranice lochkov - prag, referenční profil sledem lochkovu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]