Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Otická sopka

Lokalizace

Otická sopka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Opava
Katastrální území: Otice, Slavkov
Mapové listy: 1532, 15324
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Pozůstatek sopky na sz. svahu Kamenné hory, bezprostředně při z. okraji obce Otice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pozůstatky neovulkanického tělesa čedičových hornin, které proráží kulmské horniny moravického souvrství.
ID : 2335

Geologie

Geologická charakteristika: Kamenná hora je nevysoký vrch na pravém údolním svahu Hvozdnice, tvořený kulmskými horninami (drobami a bridlicemi) moravického souvrství, jehož jádrem proráží těleso neovulkanitů. Zdejší čedičová hornina je výrazně starší než např. u sopek z okolí Bruntálu. Radiometricky bylo její stáří stanoveno na 20 milionů let (Šmejkal 1980). K výstupu magmatu došlo během první neovulkanické fáze v období spodního miocénu. Odkryvy ukazují nikoliv výlevné, ale podpovrchově utuhlé těleso - zřejmě se jedná o přívodní dráhu vulkánu. V lomových stěnách vystupuje černošedá pórovitá hornina s hojnými drobnými vyrostlicemi olivínu a pyroxenu. V afanitické základní hmotě byl navíc rozlišen magnetit, apatit, nefelín a melilit. Místy zde jsou i uzavřeniny (xenolity) kulmských hornin cm velikostí. Podle převažujícího podílu horninotvorných minerálů je hornina označována jako melilitický olivinický nefelinit. Má kulovitou odlučnost danou intenzivním rozpukáním intruze. Pukliny vyhojuje světlý, nažloutlý karbonát. V dutinách lze nalézt krystalové drúzy kalcitu a srostlice phillipsitu ze skupiny zeolitů. Ve svrchní části lomu je hornina fosilně zvětralá, místy překrývaná relikty tillů - usazenin náporové morény kontinentálního ledovce. Tvar dnešního "kráteru" byl vytvořen díky lomové těžbě během 1.pol. 20. století. Lom byl založen v r. 1890 a v r. 1949 se uvádí již jako opuštěný. V současné době vystupuje na povrch v okolí Kamenné hory několik drobných skalek.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, těžební činnost a její následky
Jevy: vulkán
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: bazalt (čedič), till
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1517     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Průnik čedičových vyvřelin spodnokarbonskými horninami.Relikty tillů - pozůstatky morény kontinentálního ledovce.
Střety zájmů: rekreace
Popis střetů zájmů: Slouží k rekreačním účelům
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Beze změny 24.08.2011;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.262 Praha.;Šmejkal V. (1980): Význam izotopické geochemie pro řešení stratigrafických, paleogeografických a minerogenetických problémů. – In: Bouška V. et al.: Geochemie, 423–438. Academia Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 01.03.10
Aktualizoval(a): Gilíková Helena 24.08.11, Kukal Zdeněk 29.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2335 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2335.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na pseudokráter Otické sopky. Čedičová hornina byla v minulosti těžena, výsledná morfologie terénu je důsledkem povrchové těžby., Helena Gilíková, 2011
Detail kulovité odlučnosti v olivinickém nefilinitu s žilkami nažloutlého karbonátu na puklinách., Helena Gilíková, 2011
Kulovitá odlučnost v olivinickém nefilinitu., Helena Gilíková, 2011
Pohled na jeden z mála výchozů., Helena Gilíková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]