Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Krkavčina

Lokalizace

Krkavčina

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Oslov
Mapové listy: 2223, 22234
Oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Les na pravých svazích údolí Otavy, 1,8 km na Z od obce Oslov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rokle
ID : 2191

Geologie

Geologická charakteristika: PR leží na pravém břehu v mírném ohybu Otavy, nad hladinou nádrže Orlické přehrady. Jižní část přetíná příčná rokle s drobným periodickým vodním tokem. Horninový podklad tvoří usměrněný amfibol-biotitický a biotitický granodiorit červenského typu , do severního okraje zasahuje výběžek biotitického granodioritu zvíkovského typu (středočeský pluton).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní strž (rokle)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, akvatická (činnost vody)
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 600     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek reliktního boru na granitovém podloží.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.284 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 11.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2191 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2191.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]