Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Dalejský profil

Lokalizace

Dalejský profil

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Řeporyje, Holyně
Mapové listy: 1241,1242, 12421,12412
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: S. svah Dalejského údolí mezi obcemi Řeporyje a Holyně.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Staré lomy, přirozené skalní výchozy.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 217

Geologie

Geologická charakteristika: 1) Malý stěnový lůmek cca 650 m VJV. od kostela v Řeporyjích. V lůmku byla těžena basaltová žíla. V jejím nadloží jsou vyvinuty kontaktně metamorfované břidlice motolského souvrství (silur) s graptolity. 2) Stěnový lom Mušlovka, 1500 m VJV. od kostela v Řeporyjích. V lomu byly těženy biodetritické vápence kopaninského souvrství (silur). Lom je jedním z opěrných profilů k mezinárodnímu stratotypu oddělení přídolí (silur). Kopaninskému souvrství odpovídají vrstvy 0 - 39, nadloží náleží požárskému souvrství(přídolí). Významná paleontologická lokalita s bohatými hlavonožcovými, mlžovými, trilobitovými aj. faunami. Východně od silurské části objektu pokračuje sled devonu s těmito hlavními lokalitami: 3) Černý lom V. od lobolitové stráně: profil hraničním intervalem silur-devon v bioklastickém vývoji (kotýzské vápence), paleontologická lokalita s nálezy brachiopodových, trilobitových a dalších společenstev, v horní části též tzv. bílé vrstvy s krinoidy aj. faunou. 4) Lom U kantiny: fosiliferní polohy ve vápencích dvoreckoprokopských a spodní části zlíchovského souvrství, representované tzv. bílými vrstavami s bohatými faunami zvl. brachiopodů, krinoidů, tentakulitů aj. 5) Přirozené odkryvy ve vápencích zlíchovského souvrství V. od lomu U kantiny - palentologická lokalita ve svrchní části zlíchovu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie, petrologie
Jevy: zkameněliny - fauna, žíla (magmatická), stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza), magmatická
Hornina: vápenec, bazalt (čedič), břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 743     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Soubor stratigraficky významných odkryvů silurem a spodním devonem. Světově proslulý profil tufiticko - karbonátovým vývojem wenlocku s bohatými mlžovými, trilobitovými, hlavonožcovými aj. faunami v oblasti tzv. Řeporyjského vulkanického centra. Dále významné odkryvy v intervalu ludlow - přídol. Odkryta hranice silur - devon a instruktivní profil spodním devonem. Dále významné paleontologické lokality v celém sledu, zejména v ludlow, svrchním přídolu a svrchní části dvoreckoprokopských vápenců. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Areál není bezprostředně ohrožen, chránit před jakýmikoliv terénními úpravami a před šířením vegetace (odstranit plošné znečištění odpadem).
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bouček, B. (1937): Stratigrafie siluru v dalejském údolí u Prahy a v jeho nejbližším okolí. - Rozpr. Čes. Akad., 46 (27), 1-20. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 20, 277-380. Praha. Chlupáč, I. (1955): Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 2, 21 (1954), 91-224. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. 111 p., National Museum of Wales, Geol. Ser. 13. Cardiff.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, Kříž Jiří, 04.11.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 217 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/217.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Soubor stratigraficky významných odkryvů silurem a spodním devonem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Dalejský profil - lom Mušlovka, sled kopaninského a přídolského souvrství, Pavel Čáp, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]