Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Čimické údolí

Lokalizace

Čimické údolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Čimice, Bohnice
Mapové listy: 1224, 12241
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Údolí S. od sídliště Praha - Bohnica a východně od obce Čimice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalnaté výchozy na svazích rokle.
ID : 210

Geologie

Geologická charakteristika: Jednotvárný sled střídajících se drob a břidlic Kralupsko-Zbraslavské skupiny (svrchní proterozoikum) s žílami tonalitového porfyritu. Břidlice jsou místy slabě metamorfovány.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, stratigrafie, petrologie, geomorfologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza), magmatická
Hornina: droba, břidlice, tonalit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2470     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryvy v barrandienském svrchním proterozoiku, území zhodnoceno v vysvětlivkách k základní geologické mapě list 12241 Roztoky u Prahy. Geomorfologicky cenné území. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 29. 4. 1968.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol(2005): Praha In Mackovčin P. a sedláček M. (eds):Chráněná území ČR, svazek XII.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 09.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 210 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/210.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkryvy v barrandienském svrchním proterozoiku., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]