Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Bohnické údolí

Lokalizace

Bohnické údolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Bohnice
Mapové listy: 1224, 12241
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Údolí V. od sídliště Praha - Bohnice.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené výchozy v Bohnické rokli.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 209

Geologie

Geologická charakteristika: Přirozené skalní výchozy ukazují jednotvárný sled drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny (svrchní proterozoikum). Břidlice jsou místy přeměněny ve stadiu slabé kontaktní metamorfózy a anchimetamorfózy. V jihozápadní části údolí se nachází žíla alterovaného bazaltu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, stratigrafie, geomorfologie, petrologie
Jevy: žíla (magmatická), výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza), magmatická
Hornina: bazalt (čedič), břidlice, droba
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 762     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryvy v barrandienském svrchním proterozoiku, území zhodnoceno v vysvětlivkách k základní geologické mapě list 12241 Roztoky u Prahy. Geomorfologicky cenné území. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme jako předmět ochrany také geologický fenomén 21.9.2009;

Literatura

Kubíková, Ložek, Špryňar (2005):Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 09.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 209 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/209.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přirozené výchozy v Bohnické rokli., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]