Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Lom Dětaň

Lokalizace

Lom Dětaň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Dětaň
Mapové listy: 1124, 11242
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Jižně od vesnice Dětaň, kaolinový odkliz mimo provoz.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vytěžený kaolinový lom a jeho jižní okolí.Lom jáma je částečně zatopena.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita odkrývá celý profil od permokarbonu přes eocén do oligocénu, ukazuje styk kaolinických souvrství s nadložními terciérními sedimenty a bazálními pyroklastiky doupovského komplexu. V lomu lze sledovat vzájemné působení odlišných geologických jednotek včetně sekundárních procesů zvětrávání (zjílovatění). Lokalita je významná i nálezy oligocenní fauny a zajímavými ukázkami vulkanické činnosti včetně výskytu specifických minerálů vulkanitů. Při bázi profilu jsou odkryty kaolinizované písky a pískovce permokarbonu a terciéru starosedelského souvrství, které byly předmětem těžby. Jsou kryty nepravidelně vyvinutou křemencovou krustou, která signalizuje delší dobu přerušení sedimentace. Nad ní leží pyroklastický komplex, mocný okolo 70 metrů. V jeho rámci je možno vyčlenit nejméně šest souborů, které se vzájemně odlišují obsahem komponent a strukturou. Nejdůležitější jsou dva hlavní typy pyroklastických souborů. Na bázi a ještě nejméně jednou výše v profilu leží nezvrstvené, poměrně homogenní, převážně jemnozrnné (popelové) tufy, které mohou obsahovat úlomky kostí a fragmenty rozlámaných dřev (kmeny stromů). Horniny nejeví známky tepelného spečení. Tyto horizonty lze interpretovat jako uloženiny pyroklastických proudů, vzniklých transportem po zborcení erupčního sloupce. Proudy přecházely přes les na svazích vulkánu a pokácené stromy se chaoticky nahromadily v místě uložení materiálu. Drobná příměs zrnek křemene v těchto tufech není ani tak znak smíšených vulkanosedimentárních uloženin - tufitů, tak jak to bylo interpretováno dříve, ale výsledek eroze podloží v místech uložení pyroklastického proudu. Druhým typem jsou dobře zvrstvené , lapillové a krystalové napadávky, které v profilu převažují. Jde opět o suchozemská pyroklastika. Směrem nahoru ubývá obsahu biotitových krystalů a přibývá krystalů pyroxenu. V profilu jsou hojná dřeva a desintegrované úlomky savčích kostí. Osteologické nálezy zpracoval Fejfar (1987).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, paleontologie, geologie, sedimentologie
Jevy: vulkanoklastika, litologické rozhraní, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: tuf, písek, pískovec, křemenec, pyroklastika, tufit
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V lomových stěnách je zachován zajímavý profil od permokarbonských kaolinizovaných pískovců přes bazální tercierní sedimenty do tercierních vulkanitů. Profily pyroklastik v lomu jsou největšími souvislými odkryvy tohoto typu v oblasti Doupovských hor. Představují velmi významnou studijní lokalitu nejen z geologického a vulkanologického hlediska, ale rovněž z hlediska výskytu terciérních kostí a dřev v tufech.Lokalita je významná paleontologickými nálezy zvl. fosilních obratlovců, ve spodních partiích pyroklastického souboru.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace, nestabilita terénu, sběratelství
Popis střetů zájmů: Hlavním problémem by mohlo být zavážení nečinného kaolinového odklizu odpadovým materiálem. Toto se děje ve svrchní části lomového komplexu, kde na samostatné etáži je zavážen lom, ve kterém se dříve těžil čedič na kámen. Lokalita pyroklastik je natolik významná , že jakékoliv úpravy a zavážení by znamenaly nenávratné porušení charakteru a cennosti odkryvu (stav 1994). Spodní část profilu je v současnosti pod hladinou vody jezírka, které se v opuštěném lomu vytvořilo. Svahy v nesoudržných vulkanoklastikách jsou postupně zasucovány a zarůstají vegetací. Lokálně je lokalita poškozována sběrem petrifikovaných úlomků dřev.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně. Opuštěným lomem odkryta sekvence jemno až středně zrnitých vulkanoklastik, místy fosiliferních z období nejranějšího oligocénu. Významný studijní profil dokumentující počáteční etapu vývoje doupovského komplexu. 11.11.2009;

Literatura

Fejfar, O. (1987): A lower Oligocene mammalian fauna from Detaň and Dvérce, NW. Bohemia, Czechoslovakia. - Münch. Geowiss. Abh., 10. Müchen. Hradecký, P. (1994): Volcanology of the Doupov Mts. area. - Sborník Geological Model of Western Bohemia in Relation to the Deep Borehole KTB in the FRG. Český geologický ústav Praha.; Cajz V., Rapprich V., Radoň M. (2006): Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005: 13-16.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 11.07.94
Aktualizoval(a): Godány Josef 08.05.01, Gürtlerová Pavla 20.05.09, Rapprich Vladislav 08.10.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]