Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Skalky

Lokalizace

Skalky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Ludmírov
Mapové listy: 2421, 24212
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Skalnaté návrší mezi Ludmírovem a Ponikví
Charakteristika objektu: Velké odkryvy kolem kóty Skalky
ID : 1819

Geologie

Geologická charakteristika: Malé skalnaté návrší se soustavou kamenných hald (kamenic), jehož horninový podklad tvoří vilémovické vápence devonského stáří. Vrstvy upadají strmě k západu (270/70)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Drahanská vrchovina
Stratigrafie: devon, frasn
Témata: geologie, litologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skála, kras
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1249     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnaté návrší se smíšeným lesem a bohatým bylinným podrostem
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 04.11.2011;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.200 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 14.04.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 25.10.11, Otava Jiří 26.10.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1819 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1819.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]