Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Hemže - Mýtkov

Lokalizace

Hemže - Mýtkov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Brandýs nad Orlicí, Hemže, Mostek nad Orlicí, Zářecká Lhota
Mapové listy: 1431, 14312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Opukové skály nad Tichou Orlicí, jižně od obce Hemže a východně od Chocně.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Soustava skalních výchozů opuk
ID : 1807

Geologie

Geologická charakteristika: Pravý svah údolí Tiché Orlice tvoří soustavu skalních výchozů křídových opuk až písčitých slínovců, vápnitých prachovců až jemnozrnných pískovců jizerského souvrství /svrchní turon/. Přibližně uprostřed výšky svahu vystupuje 19 samostatných útvarů /hřbetů a srubů/ oddělených erozními rýhami. Prostřední jsou až 25 m vysoké, podél puklin byly místy vyčleněny i izolované skalní věže. Nápadná je i modelace podle nestejně odolných vrstev. Úpatí svahu zasahuje k mrtvému rameni Tiché Orlice.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: erozní rýha, skalní hřbet, suk, monadnok, skalní věž
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), eolická (činnost větru), sedimentární , zvětrávání
Hornina: opuka
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1786     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazné geomorfologické útvary opukových skal nad Tichou Orlicí s přirozenými suťovými porosty a bohatou teplomilnou květenou
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Nutná revize k rozhodnutí o vyřazení této lokality jako významná geologická lokalita 12.11.2009;

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.196 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 12.02.09
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 12.11.09, Kukal Zdeněk 22.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1807 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1807.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Soustava skalních útesů (Mýtkovských skal) z opuk svrchnokřídového stáří (jizerské souvrství)včetně samostatných skalních věží., Jan Vítek, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]