Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Podbořany-trať

Lokalizace

Podbořany-trať

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Podbořany
Mapové listy: 1211, 11113
Geologická správní oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: j. okraj města Podbořany, vedle železniční trati.
Charakteristika objektu: Železniční zářez.
ID : 18

Geologie

Geologická charakteristika: Ukázka uložení laharových aglomerátů doupovského vulkánu na podložních jemně zvrstvených tufech. Velmi dobře přístupná lokalita, nejvzdálenější výskyt tohoto typu hornin od centra vulkánu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, sedimentologie
Jevy: lahar
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tuf
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka uložení laharových aglomerátů doupovského vulkánu na podložních jemně zvrstvených tufech. Velmi dobře přístupná lokalita, nejvzdálenější výskyt tohoto typu hornin od centra vulkánu.
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Lokalita může být poškozena nebo zcela zničena jen v případě eventuelního rozšiřování trati. Drobné úpravy jako zabránění padání suti budou spíše k prospěchu, protože odkryv začistí.

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 07.11.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 18 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/18.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]