Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Černá jezírka

Lokalizace

Černá jezírka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Jizerka, Bílý Potok
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Mělká pánev mezi Středním Jizerským a Vlašským hřbetem, východně od Smědavy
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Soustava rašelinišť
ID : 1786

Geologie

Geologická charakteristika: Soustava rašelinišť, obklopených podmáčenými smrčinami ve stadiu silného rozpadu, nebo již zcela odumřelých vlivem imisí. Na čtyřech oddělených plochách (Černá jezírka, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka) se nacházejí vrchoviště, rašelinné louky a zachované klečové porosty Geologickým podkladem je výrazně porfyrický granit. Rašelina má průměrnou mocnost 150 - 200 cm.(Mackovčin a kol., 2002)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: hydrogeologie, botanika
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2447     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Komplex rašelinišť, vyhlášeno v r. 1960, výměra 66,35 ha (rezervace), 72,71 ha (ochranné pásmo), skládá se ze dvou částí, vzájemně propojených ochranných pásem
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 28.05.07, Lorencová Markéta 26.06.07, Mrázová Štěpánka 21.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1786 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1786.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]