Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Hradní kopec Litice

Lokalizace

Hradní kopec Litice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Litice nad Orlicí
Mapové listy: 1414, 14143
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Lesní porosty na Hradním kopci hradu Litice nad Orlicí.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výrazný kopec - litická antiklinála
ID : 1780

Geologie

Geologická charakteristika: Ostruha a šíje zakleslého meandru v údolí Divoké Orlice tvořená biotitickým granodioritem až granitem (litickou žulou) jádra litické antiklinály. Na v. svahu vystupují skalní výchozy pokryté kamenitou sutí. Na skalnatém vrcholu cca 100 výškových metrů nad řekou je postaven hrad Litice, který je dobrou ukázkou využití těchto granitoidů pro stavební účely. Na sever od litického oblouku, na opačném břehu než obec Litice je rozsáhlý činný lom na těžbu litické žuly. Při silnici do Litic (cca 1km od Záchlumí), v místech zúžení koryta řeky nad Liticemi, s. od řeky ve svahu je opuštěná štola po těžbě barytů, které jsou vázány svým vznikem na granitoidy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie
Jevy: výchoz, meandry, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), granodiorit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 122     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na vyznačené lokalitě je chráněn zbytek smíšeného porostu přirozené skladby na skalním ostrohu. Z geologického hlediska mají především význam výchozy granitoidů (charakteristický horninový typ) a jejich využití na historickém hradě. Nemalý význam má i těžený lom v blízkém okolí včetně zbytků po těžbě barytů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M a kol.(2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 201, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.02.09
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 01.06.11, Gürtlerová Pavla 24.08.11, Kukal Zdeněk 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1780 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1780.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hradby Litického hradu na výchozech
Hradby Litického hradu na výchozech
Hradby Litického hradu na výchozech
Hradby Litického hradu na výchozech
Hradby Litického hradu na výchozech
Hradby Litického hradu na výchozech
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]