Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Háj Petra Bezruče

Lokalizace

Háj Petra Bezruče

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Petrohrad
Mapové listy: 1213, 12133
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Vrch Všech Svatých 0,5 km na JZ od obce Petrohrad
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy v granitech ( tiská žula)
ID : 1778

Geologie

Geologická charakteristika: V podloží je tzv. tiská žula petrohradské části čistecko-jesenického masivu (stř. zrnitá až hrubozrnná biotitická žula). Tiská žula kadomského stáří (ca 540 Ma) tvoří rozsáhlé, několik km mocné deskovité těleso, které v širším okolí vystupuje na povrch. Žula zde tvoří dva skalnaté vrcholy a množství dalších skalních výchozů na balvanitých svazích pokrytých hlinitokamenitou sutí.s původním lesním porostem složeným především z lip, borovic, habrů, javorů babyk, buků a dubů. Mezi stromy vystupují na povrch obří žulové balvany a skály, na vrcholu se nachází hradní zřícenina a torzo barokní kaple. Tuto část lesa se rozhodli chránit již Černínové, kteří vlastnili místí panství od r. 1621. Stovky let staré a desítky metrů vysoké stromy prorůstající žulový masiv vytváří unikátní "genius loci". Součástí cháněné přírodní památky je i přes 900 let starý dub letní, který se řadí k nejstarším v Čechách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, botanika
Jevy: skála, výchoz, suť, stratotyp, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 106     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Parkově upravené smíšené porosty na žulových skalách
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str.143 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.06.09
Aktualizoval(a): Lojka Richard 10.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1778 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1778.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]