Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Koukolova hora

Lokalizace

Koukolova hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Popovice, Tmaň
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Vrcholová část výšiny Koukolové hory (ko.471) J. od Popovic.
Charakteristika objektu: Staré lomy a skalní výchozy v okolí s odkryvy spodní polohy lochkovského souvrství
Technický objekt: lom
ID : 175

Geologie

Geologická charakteristika: Ve starých lomech odkryty spodní polohy lochkovského souvrství ve facii kotýzských vápenců (střídání jemnozrnných a hrubozrnných bioklastických poloh). Obsahují hojnou a význačnou faunu trilobitové biozony Warburgella rugulosa s některými specifickými vzácnými druhy, v některých polohách hojné zbytky krinoidů zvl. rodu Syphocrenites a brachiopodi. Ve stěnách odkryty menší krasové dutiny (jeskně, komíny), částečně zaplněné terciérními sedimenty, jejichž výskyt je v danné výškové úrovni pozoruhodný (o odkryv se opírají některé hypotézy o geomorfologickém vývoji krajiny v mesozoiku a terciéru). Významný opěrný biostratigraficky ověřený profil hraničními vrstvami silur-devon.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum - silur, paleozoikum - devon
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: kras
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita, stratigrafický profil, krasové jevy (jeskyně, komíny).
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita zatím není ohrožena, třeba chránit před eventuální skládkou, nebo též zalesněním.

Literatura

Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20(1):104-174. Calgary.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 18.03.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 175 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/175.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]