Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Mohelnička

Lokalizace

Mohelnička

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Třebíč
Katastrální území: Lhánice
Mapové listy: 2433, 24334
Oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Hluboce zaříznuté údolí potoka Mohelničky, levostranného přítoku řeky Jihlavy, mezi Lhánicemi a ústím do Jihlavy.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnaté svahy, mrazové sruby
ID : 1596

Geologie

Geologická charakteristika: Horninový podklad tvoří světlé migmatity gföhlského typu a jemnozrnné silně přeměněné granulity, v nichž jsou menší tělesa hadců(serpentinitů). Údolí Mohelničky má příkré skalnaté svahy s mrazovými sruby a svahovými roklemi. V jv. části zasahuje území rezervace na okraj plošiny holoroviny Znojemské pahorkatiny a na přilehlý příkrý svah hlubokého údolí řeky Jihlavy. Zářez potoka Mohelničky je typickou ukázkou inverzního údolí. Ve vyšších polohách údolí jsou extrémní stanoviště se skalními výstupy, v nižších polohách suťové svahy, na bázi již s vlhkostně vhodnějšími podmínkami a chladnějším topoklimatem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, mrazový srub, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit, granulit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1817     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem ochrany jsou přírodě blízká lesní společenstva a extrémních stanovištích s různorodým geologickým podložím. Mohelnička jako kaňonovité údolí s inverzními podmínkami je především zajímavým geomorfologickým fenoménem.
Střety zájmů: zemědělství, zástavba
Popis střetů zájmů: Znečištění potoka Mohelničky z polí a obcí v okolí
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.286 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 08.04.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1596 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1596.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]