Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Klonk

Lokalizace

Klonk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Suchomasty
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Skalnatý svah sv. od Suchomast na pravém břehu Suchomastského potoka mezi Suchomasty a Dolejším mlýnem
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy na prudkém svahu 60 m nad Suchomastským potokem. Pod odkryvem je památník označující významný stratotyp.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 158

Geologie

Geologická charakteristika: Mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem je přírodním objektem prvořadého významu a plní účel světového standardu. Nepřerušený sled v hraničních vrstvách mezi silurem a devonem bez zásahů mladokaledonské orogeneze, bez ostrých faciálních změn a plynule sledovatelný vývoj faun, splňuje všechny předpoklady pro stratotypovou oblast. Skalní sráz poskytuje odkryvy v kopaninském souvrství (ludlow, silur), požárském souvrství (přídolí, silur) a lochkovském souvrství (lochkov, devon). Kopaninské souvrství v jižní části odkryvů je vyvinuto převážně ve facii tufitických vápnitých břidlic s vápencovými vložkam. Požárské souvrství je vyvinuto jako tmavě šedé deskovité vápence s vložkami vápnitých břidlic. Lochkovské souvrství má v nejnižší části vývoj analogický, teprve v nejvyšších odkrytých vrstvách je patrný přechod do světlých jemně bioklastických kotýzských vápenců. Vrstvy obsahují bohaté fauny (graptoliti, trilobiti, ostrakodi, konodonti, cefalopodi, mlži, chitinozoa aj.). Vlastní hranice mezi silurem a devonem je v profilu vedena uvnitř 7-10 cm mocné vrstvy č. 20 (vyznačuje se nástupem vůdčí fosilie Monograptus uniformis). V nadložní vrstvě sledu č. 21 je prvý výskyt trilobita Warbugella rugulosa. Interval hranice silur-devon je uměle očištěn a odkryt, vrstvy od nejvyšší části požárského souvrství číslovány (1-124). Klonk byl schválen jako prvý mezinárodní stratotyp hranice mezi geologickými útvary na 24. Mezinárodním geologickém kongresu v Montrealu (1972), od té doby je jedním z nejvýznamnějších geologických stratigrafických objektů ve světovém měřítku.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie, litologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 639     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Světově platný mezinárodní stratotyp hranice silur - devon, význačná paleontologická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočeského kraje, 8. 2. 1977.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Zatím nejsou, třeba ale chránit i širší předpolí SV. od odkryvu (pole mezi Klonkem a dobývacím prostorem velkolomu).
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hladil, J. (1992): Are there turbidites in the Silurian - Devonian boundary stratotype (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia) ? - Facies, 26, 35-54. Erlangen. Horný, R. (1955): Studie o vrstv ch budňanských v z padní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední geologický ústav, Praha. Martinsson, A. (1977): The Silurian - Devonian Boundary. - IUGS, Ser. A., 5, 1-349. Stuttgart.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 18.03.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 158 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/158.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem představovaný nepřerušeným sledem v hraničních vrstvách.V roce 1972 byla lokalita schválena na 24. Mezinárodním geologickém kongresu v Montrealu jako první mezinárodní stratotyp hranice mezi geologickými útvary., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem představovaný nepřerušeným sledem v hraničních vrstvách. Celkový pohled na lokalitu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem představovaný nepřerušeným sledem v hraničních vrstvách.Patřičný interval je uměle očištěn a viditelně vyznačen., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem představovaný nepřerušeným sledem v hraničních vrstvách. Informační tabule národní přírodní památky., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem představovaný nepřerušeným sledem v hraničních vrstvách. Detail památníku., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]