Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Koštice

Lokalizace

Koštice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Želevice
Mapové listy: 0234, 02344
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: 350 m z. od obce Koštice pod cestou k chatové osadě, svah na levém břehu Ohře.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Paleontologická a botanická lokalita v křídových slínovcích teplického souvrství.
ID : 1341

Geologie

Geologická charakteristika: Na strmém srázu levého nárazového břehu řeky Ohře odkryt profil vrstev turonských vápenců a slínovců usazených na mořském dně. Vedle mořských ježovek, většinou již bez trnů. jsou ve vápencích jak drobné fosilie (brachiopodi), tak i obrovské schránky (přes 1 m v průměru) dnes již vymřelých amonitů. Naleziště je známé výskytem tzv. koštických plošek, vystupujících při patě profilu za nízkého stavu vody v řece. Jsou to vrstevní plochy s hojně nahloučenými drobnými foraminiferami, rozbitými schránkami mlžů a brachiopodů, drobnými žraločími zoubky aj. Tato akumulace vznikla patrně vymýváním a přemísťováním schránek živočichů činností mořských proudů. V nejvyšší části profilu leží nepravidelně na křídových vrstvách poloha pyropového štěrku, překrytá čtvrtohorní sprašovou závějí (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, kenozoikum - kvartér
Témata: paleontologie, botanika, mineralogie
Jevy: zkameněliny - fauna, litologické rozhraní, minerál
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec, štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je registrovaným a dobře dokumentovaným paleontologickým profilem v křídových sedimentech.
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je umístěna nad hladinou řeky, silně zarůstá vegetací a zasucena. Přístup k výchozům je velmi omezen.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revize. 19.11.2009; Lokalita byla revidována. Její význam je především historický. Vrstvy s tzv. Koštickými ploškami jsou zasuceny. 15.4.2015;

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 30, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 18.06.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 19.11.09, Gürtlerová Pavla 15.04.15, Zelenka Přemysl 12.05.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1341 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1341.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nárazový břeh Ohře s profilem vrstev turonských vápenců a slínovců. Naleziště je známé výskytem tzv. koštických plošek, vystupujících při patě profilu za nízkého stavu vody v řece. , Pavla Gürtlerová, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]