Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kokšín

Lokalizace

Kokšín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-jih
Katastrální území: Nové Mitrovice - Mítov
Mapové listy: 2212, 22123
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Vrch Kokšín v s. okolí Mítova (z. a střední část polesí).
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Svahové sutě a stará hornická díla.
Technický objekt: staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1163

Geologie

Geologická charakteristika: Zalesněné svahy Kokšína, tvořeného převážně metabazalty (spility)jsou - zejména nad mítovským lomem - pokryty sutěmi proterozoických silicitů (buližníků). Tyto silicity mají vesměs velmi dobře zachované stromatolitové textury, svědčící o jejich biogenním charakteru (přibližný věk 900-560 mil. let).Obsahují také vzácné nerosty s vanadem, chromem a zlatem(roscoelit, min.vzácných zemin, Cr a V. Tyto minerály byly těženy jako ruda pravděpodobně vpravěku a středověku (Pouba 1993) Četné povrchové hornické práce, pravěké i středověké, se zaměřovaly na železné rudy a zlatonosné horniny. Lokalita je navržena k ochraně jako geologická rezervace. (Mašek 2001). Buližníkové těleso protažené S-J vytváří zřetelný hřbet. Zvětralinový plášť spilitů je bohatý na zvětralinové okry a hematit po jejichž těžbě zbyly v jv. části zbytky po těžbě (jámy). Vrcholová část Kokšína (již mimo rezervaci) byla vybrána jako typová lokalita prekambrických stromatolitů českého proterozoika. (Zahradnický, Mackovčin 2005).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: paleontologie, těžební činnost a její následky, petrologie
Jevy: suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza), gravitační
Hornina: spilit (albitizovaný bazalt), silicit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 180     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita dokládá prekambrické formy života (silicitové stromatolity) a historické dobývání. PR zasahuje pouze na část území se starými dobývkami.
Součást VCHÚ: CHKO Brdy
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno rozšířit území na geologicky zajímavé fenomény v okolí kóty Kokšín (684 m) a na její jižní svahy nad Mítovem. 1.9.2010;

Literatura

Chlupáč I., Pouba Z. et al. (1994): Projekt zřízení chráněného území v oblasti výskytů nejstarších fosilií středočeského proterozoika a starých prací na ně prostorově vázaných (N.Mitrovice-Mítov, okres Plzeň-jih).; Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str 284, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 03.07.01
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1163 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1163.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2010
Hematititizované  silicity v okolí spilitových těles na Kokšíně (684m)., Pavla Gürtlerová, 2010
Stromatolity v v silicitech okolí kóty Kokšín (684m), Pavla Gürtlerová, 2010
Sutě silicitů se stromatolity v okolí kóty Kokšín (684m), Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]