Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu:Kroměříž (17) > Zdounky

Lokalizace

Zdounky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Zdounky
Mapové listy: 2442, 24424
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: zašlý lom 200 m j. od budovy kravína na j. okraji obce Zdounky, donedávna sportovní střelnice, další drobné těžebny směrem k východu se projevují jako jámy a drobné haldy
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zašlý a zarostlý lom na spodnokřídové slínovce o rozměrech 75x55 m a přilehlé drobné odkryvy
Technický objekt: lom
ID : 1146

Geologie

Geologická charakteristika: Sedimenty odkryté v zašlém lomu a v jeho okolí patří ke zdounecké jednotce definované Chmelíkem (1971) a pojmenované právě podle Zdounek. Patří k vnější skupině příkrovů flyšového pásma Karpat a má relativně malé plošné rozšíření a útržkovitě vystupuje na styku ždánické jednotky a magurské skupiny příkrovů mezi Koryčany a Kroměříží. Tato jednotka může být ve skutečnosti svahovou facií ždánické nebo slezské jednotky. Tzv. zdounecké bradlo je klasickou lokalitou, kde historická těžba vápenců a slínovců odkryla sedimenty spodní křídy až eocénu zdounecké jednotky. Spodní křída byla doložena na základě fauny belemnitů a aptychů již Uhligem (1903), Petrascheckem (1907) a Andrusovem (1933). Předběžné zhodnocení mikrofauny spodní křídy podávají Hanzlíková - Matějka (1961), revize je však již naléhavá. Spodnokřídové sedimenty jsou nejlépe přístupné v zasuceném zářezu přímo v lomu. Jde o střídání tmavošedých, šedých a bělavých slínů a slínovců s polohou polymiktního konglomerátu obsahujícího úlomky zelených fylitů a redeponované belemnity. V malém svahovém odkopu u nejvýchodnějšího výběžku lomu jsou odkryty šedé slíny nejvyššího maastrichtu a rudohnědé slíny nižšího středního eocénu s bohatou mikrofaunou (Bubík et al., 1995). Šedé slíny obsahují m. j. i významný vůdčí druh Rzehakina epigona popsaný Rzehakem ze Zdounek v minulém století. Odkop reprezentuje v současnosti jediný výskyt tohoto druhu ve Zdounkách a je jeho neotypovou lokalitou (Bubík - Kaminski, 2000). Malý plošný výchoz je dále u cesty při s. okraji lomu. Vycházejí zde šedé vápnité jílovce vyššího středního eocénu s vložkami organodetritického pískovce s drtí koralinních řas.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů, Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - zdounecká jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - spodní křída, kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: stratigrafie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slín, slínovec, pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zdounky jsou klasickou lokalitou pro poznání vrstevního sledu zdounecké jednotky. Tato jednotka dosud postrádá formální litostratigrafické členění, což podtrhuje význam klasické lokality pro další prohloubení geologického poznání. Lze předpokládat, že se zašlý lom s přilehlými výchozy stane v budoucnosti typovou lokalitou jedné i více litostratigrafických jednotek. Lom je dále významnou paleontologickou lokalitou spodnokřídové makrofauny popsané začátkem století. Malý odkop při v. výběžku lomu je typovou lokalitou pro vůdčí druh foraminifery Rzehakina epigona.
Střety zájmů: právo vlastnické, zástavba
Popis střetů zájmů: Pozemek byl restituován a v současné době je v soukromém vlastnictví. Majitelem je pan M. Pospíšil z Kroměříže. Případné stavby a terénní úpravy by mohly poškodit a znepřístupnit část odkryvů, a proto je nutná dohoda s majitelem.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Andrusov, D. (1933): Drobné zprávy o geológii moravsko-sliezských Karpát. - Věst. Stát. geol. úst., 9, 194 - 199. Praha; Bubík M. - Stráník Z. - Švábenická L. (1995): Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 21 - 24. Brno; Bubík, M. - Kaminski, M. A. (2000): Remarks on the type locality and current status of the foraminiferal species Rzehakina epigona (Rzehak, 1895). - In: Hart, M. B. - Kaminski, M. A. - Smart, C. W. (eds.): Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. - Grzybowski Foundation Special Publication, 7, 71 - 80. Kraków; Hanzlíková E. - Matějka A. (1962): Příspěvek ke geologii zdouneckého bradla. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1961, 183 - 185; Chmelík, F. (1971): Geologie zdounecké tektonické jednotky a její postavení v alpsko-karpatské soustavě. - Sbor. geol. věd., Geol., 19, 123 - 149. Praha; Petrascheck, W. (1907): Die Kreideklippe von Zdaunek bei Kremsier. - Verh. Geol. Reichsanst, 307 - 312. Wien; Uhlig, V. (1903): Bau und Bild der Karpathen. - In: Diener et al.: Bau und Bild Oesterreichs. - str. 647 - 911. Wien., Bubík, M. (2021): Zdounky, křída zdounecké jednotky In: : Čech, St. (ed.): Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 10. křídový seminář, Brno, 23.-25. 8. 2021, ČGS a MUNI, 48-50.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 29.06.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 27.10.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1146 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1146.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]