Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Choceň - nádraží

Lokalizace

Choceň - nádraží

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Choceň
Mapové listy: 1431, 14312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Oboustranný železniční zářez v JV. části města Chocně, mezi silnicemi na Zářeckou Lhotu a Kosořín.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Oboustranný železniční zářez, 150x15 m.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 108

Geologie

Geologická charakteristika: Zářez trati obnažuje z.rameno vrásového prohybu(tzv. choceňské flexury) v křídových sedimentech jizerského souvrství (turon). Křídové vrstvy tvořené jílovitými vápnitými pískovci (opukami) a jsou zde výrazně ukloněny l5 stupňů k Z. Struktura odděluje vysokomýtskou synklinálu (na Z) od potštejnské antiklinály (na V). (Coubal l988). Přístup k lokalitě je omezen z bezpečnostních důvodů plotem, ale úklony vrstev lze dobře sledovat na severní stěně z komunikace nad jižní části zářezu, nebo z mostů přes železniční koridor.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: strukturní geologie (tektonika), geologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, sedimentární
Hornina: pískovec, opuka
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologický fenomén, ukazující tektonické pohyby v době tzv.saxonské tektogenese Českého masivu v třetihorách.
Střety zájmů: bez střetů, dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů. Lokalita je součástí železničního koridoru. Stěny jsou zajištěny drátěnou sítí.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobrý 12.11.2009;

Literatura

Coubal, M. (l988): Projevy saxonské tektogeneze

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 12.11.09, Gürtlerová Pavla 17.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 108 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/108.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zářez trati obnažuje z.rameno vrásového prohybu(tzv. choceňské flexury) v křídových sedimentech jizerského souvrství (turon)., Pavla Gürtlerová, 2012
Zářez trati obnažuje z. rameno vrásového prohybu(tzv. choceňské flexury) v křídových sedimentech jizerského souvrství (turon)., Pavla Gürtlerová, 2012
Zářez trati obnažuje z. rameno vrásového prohybu(tzv. choceňské flexury) v křídových sedimentech jizerského souvrství (turon)., Pavla Gürtlerová, 2012
Zářez trati obnažuje z. rameno vrásového prohybu(tzv. choceňské flexury) v křídových sedimentech jizerského souvrství (turon)., Pavla Gürtlerová, 2012
Zářez trati obnažuje z. rameno vrásového prohybu(tzv. choceňské flexury) v křídových sedimentech jizerského souvrství (turon)., Pavla Gürtlerová, 2012
Zářez trati obnažuje z. rameno vrásového prohybu(tzv. choceňské flexury) v křídových sedimentech jizerského souvrství (turon)., Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]