Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Peliny

Lokalizace

Peliny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Choceň
Mapové listy: 1431, 14312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Nárazový břeh Tiché Orlice při východním okraji Chocně.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Geomorfologicky zajímavé skalní útvary.
ID : 107

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazné skalní defilé nad meandrem řeky Tiché orlice na východním okraji Chocně. Skály nad řekou vystupují v jednotlivých skalních věžích, případně spadají až do úrovně řeky. Tvoří je pevné vápnité jílovce až pískovce - opuky křídového stáří (jizerské souvrství, svrchní turon). Skály od řeky nejsou přístupné, ale jsou dobře viditelné z parku na levém břehu Tiché Orlice. Uprostřed svahu vystupuje 21 samostatných skalních útvarů (hřbetů, srubů, ojediněle i věží) vysokých až 35 m. Nápadná je modelace puklin a nestejně odolných vrstev (jeskynní výklenek Koňská díra). Jednotlivé skalní útvary jsou odděleny roklemi.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: selektivní eroze, skála, skalní defilé, skalní ostroh, skalní věž
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), tektonická
Hornina: opuka
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 305     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky zajímavé skalní útvary. Vyhlášení ZCHÚ: MŠO, 4. 3. 1948, č. předpisu: 34.007/48; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Geologie má pouze podpůrný význam pro jinak geomorfologicky zajímavou lokalitu. V okolí jsou mnohem významnější geologické jevy, které by zasluhovaly zařazení do geologicky významných lokalit 21.11.2009;

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.204, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 21.11.09, Gürtlerová Pavla 17.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 107 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/107.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]