Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Sutiny

Lokalizace

Sutiny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Choceň
Mapové listy: 1431, 14312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Nárazový levý břeh Tiché Orlice, 1.5 km Z. od Chocně, 300 m JV. od kóty 336,9 m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Význačný profil křídovými sedimenty v zářezu železniční trati.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 106

Geologie

Geologická charakteristika: V železničním zářezu vystupují křídové jílovité sedimenty rohateckých vrstev (coniac). Z měkkých, rozpadavých vápnitých jílovců vystupují pevné lavice (0.4 až 0.8 m mocné) prokřemenělých (silicifikovaných) vápnitých jílovců. Z fosilní fauny se nejvíce vyskytují mlži rodu Inoceramus, odtud také vžitý termín inocerámové opuky (Frič 1894). Profil křídovými sedimenty byl vybrán jako typová lokalita rohateckého souvrství v české křídové pánvi (Čech et al. 1980). Křídové sedimenty jsou překryty v nejvyšší části odkryvu pleistocénními terasovými štěrky Tiché Orlice.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - coniak
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), opuka

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typová lokalita rohateckých vrstev české křídové pánve. Paleontologická lokalita fosilní fauny.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech, S. - Klein, V. - Kříž, J. a Valečka, J. (1980): Revison of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55 (6), 277-296. Praha. Frič, A. (1894): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. V. Březenské vrstvy. - Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 106 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/106.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Typová lokalita rohateckých vrstev (coniak) v Chocni nad tratí do Tyniště nad Orlicí. Celkový pohled přes Tichou Orlici. , Pavla Gürtlerová, 2012
Typová lokalita rohateckých vrstev (coniak)v Chocni nad tratí do Tyniště nad Orlicí. , Pavla Gürtlerová, 2012
Typová lokalita rohateckých vrstev (coniak) v Chocni nad tratí do Tyniště nad Orlicí. Z měkkých, rozpadavých vápnitých jílovců vystupují pevné lavice  prokřemenělých (silicifikovaných) vápnitých jílovců. , Pavla Gürtlerová, 2012
Typová lokalita rohateckých vrstev (coniak) v Chocni nad tratí do Tyniště nad Orlicí. Z měkkých, rozpadavých vápnitých jílovců vystupují pevné lavice  prokřemenělých (silicifikovaných) vápnitých jílovců. V nejvyšší části odkryvu pleistocénní terasové štěrky Tiché Orlice., Pavla Gürtlerová, 2012
Typová lokalita rohateckých vrstev (coniak) v Chocni nad tratí do Tyniště nad Orlicí. Z měkkých, rozpadavých vápnitých jílovců vystupují pevné lavice  prokřemenělých (silicifikovaných) vápnitých jílovců. V nejvyšší části odkryvu pleistocénní terasové štěrky Tiché Orlice., Pavla Gürtlerová, 2012
Typová lokalita rohateckých vrstev (coniak) v Chocni nad tratí do Tyniště nad Orlicí. Z měkkých, rozpadavých vápnitých jílovců vystupují pevné lavice  prokřemenělých (silicifikovaných) vápnitých jílovců. , Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]