Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Černá skála

Lokalizace

Černá skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Sněžné
Mapové listy: 2411, 24111
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 700 m SSZ od kóty 813 m Buchtův kopec
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mrazový srub, skála
ID : 1042

Geologie

Geologická charakteristika: Mrazový srub rozměrů 20 x 10 x 10 m. Pozorovatelný styk dvojslídných okatých metagranitů a leukokratních páskovaných migmatitů. Jedná se o deformační hranici. Od metagranitů roste deformace a rekrystalizace vyrostlic živců a křemene k migmatitům až dojde ke vzniku páskované stavby.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: proterozoikum, kvartér
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (kaustická metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 687     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 8.3.1979.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Melichar R. et al. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě Č 1: 25 000. List 24-111 Sněžné. MS. ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 23.10.12, Kukal Zdeněk 20.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1042 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1042.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]