Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Džbán - hráz

Lokalizace

Džbán - hráz

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Dolní Liboc
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: 400 m SV od kóty 331 a 490 m JZ od kóty 337
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom nad hrází údolní nádrže
Technický objekt: lom
ID : 1021

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryty skalecké křemence, tvořené deskami až lavicemi světlých nažloutlých křemenců s vložkami písčitých a slídnatých šedých břidlic.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie, geologie
Jevy: vrstva, zkameněliny - fauna, čeřiny, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec, břidlice jílovitá
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2478     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní profil facií skaleckých křemenců.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: rekreace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: rekreace
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kukal Z.(1957): Petrografický výzkum skaleckých a drabovských vrstev barrandienského ordoviku.-Sbor.Ústř.úst.geol.,odd.geol.,23,215-295.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Budil Petr, 04.11.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1021 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1021.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom nad hrází s odkryvy skaleckých křemenců., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Petr Budil, 1997


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]