Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Štěpánský rybník

Lokalizace

Štěpánský rybník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Mýto v Čechách
Mapové listy: 1234, 12341
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Nízká stráň situovaná asi 50 m S. od strážního domku na železniční trati Praha-Plzeň, při Z. okraji Svatoštěpánského rybníka.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchoz ve stráni. Celková výměra 0.27 ha.
ID : 1016

Geologie

Geologická charakteristika: Na bázi odkrytého vrstevního sledu vycházejí šedozelené jílovité břidlice s faunou charakteristickou pro nejvyšší polohy klabavského souvrství (biozona Tetragraptus - Azygograptus). Svrchní část vrstevního sledu tvoří tufy a tufitické břidlice s ložní žilou diabasu. V nejvyšší poloze pevných modrošedých tufů byla nalezena poměrně bohatá fauna (ramenonožci, ostrakodi, trilobiti, konodonti).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: břidlice jílovitá, tuf, bazalt (čedič)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1160     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasické naleziště fauny v nejsvrchnějších polohách klabavského souvrství ordoviku pražské pánve. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Rokycany, 5. 9. 1989.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území není bezprostředně ohroženo.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kraft Jaroslav, 24.06.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1016 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1016.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchoz ve stráni. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]