Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Písečný přesyp u Vlkova

Vyhledávání

Písečný přesyp u Vlkova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Tábor
Katastrální území: Vlkov nad Lužnicí
Mapové listy: 2333, 23331
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: 1500 m ssz. od železniční stanice Vlkov, 600 m ssv. od samoty U Blažků.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přírodní morfologický útvar eolických sedimentů - písečný přesyp.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 974

Geologie

Geologická charakteristika: Písečný přesyp byl vytvořen navátím písků ke konci pleistocénu. Zdrojem písku byly starší pleistocénní fluviální písky a štěrky, které se nalézají pod ním i v jeho okolí (zatopený vytěžený prostor pískovny v s. a sv. okolí). Eolické sedimenty zde tvoří vyvýšený přesyp, který byl akumulován větrem východního směru, což dokazuje povlovný východní svah se sklonem 10°. Západní svah je příkřejší 30°-40°. Délka přesypu je s-j směrem 80m a v-z směrem 60 m. Na obnažených místech duny je světle žlutý jemný pohyblivý písek, na něm vznikají při větším větru zřetelné čeřiny. Plochy čistého písku , na kterých je možné pozorovat eolické procesy jsou obnovovány technickými zásahy.(Albrecht a kol 2003). Z mineralogického hlediska jsou nejhojnější křemenná zrna, ostatní nerosty (slídy, živec, rutil, granát aj.) jsou zastoupeny akcesoricky. Zrnitostní a mineralogický rozbor spolu s geografickou pozicí nasvědčují tomu, že pískový přesyp je geneticky vázán na fluviální kvartérní sedimenty a že se tedy při jeho vzniku účastnily v hlavní míře písčité náplavy Lužnice a jejího blízkého přítoku Nežárky a jen zcela podřízeně terciérní písky Třeboňské pán ve. Stáří vlkovského přesypu je postglaciální. Původně "živý" přesyp je v současné době stabilizován vegetací.(Chábera 1982)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, botanika, sedimentologie
Jevy: písečný přesyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: písek
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 311     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejlépe zachovaná písečná duna s porostem borovice a suchomilnou flórou. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 21. 5. 1954, č. předpisu: 36.314/54; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Lokalita představuje významný turistický bod, hojně navštěvována. V blízkosti lokality se nachází vytěžené ložisko štěrkopísků Vlkov, vzniklá vodní plocha slouží k rekreačním účelům.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Především v posledních letech je lokalita devastována nejen turisty amatéry, ale i motokrosaři a čtyřkolkáři. 13.7.2010;

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.542, Praha; Chábera S.(1982):

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lhotský Pavel, 10.11.94
Aktualizoval(a): Poňavič Michal 13.07.10, Gürtlerová Pavla 13.04.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 974 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/974.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Hátle, 2009
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]