Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílá skála na Bulovce

Vyhledávání

Bílá skála na Bulovce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Libeň
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Pravý břeh Vltavy mezi nemocnicí Bulovka a Z. portálem železničního tunelu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Železniční zářez a lom s odvaly hlušiny. V zářezu odkryto defilé spodními polohami letenského souvrství.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 940

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu je odkryta hranice mezi stupni dobrotiv/beroun (ordovik). Směrem od západu vychází na povrch dobrotivské souvrství (dobrotiv, ordovik), západně od infekčního pavilonu Bulovka jsou odkryty řevnické křemence, libeňské souvrství je jen částečně odkryto a profil pokračuje letenským souvrstvím, které je odkryto v železničním zářezu. Nachází se zde typická naleziště zkamenělin. Stratotyp libeňského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, litologie, paleontologie, sedimentologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, skalní stěna, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá, pískovec, prachovec (siltovec), křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1110     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita nabízí souvislý profil od vysokých poloh dobrotivského souvrství (ordovik) přes řevnické křemence do libeňského souvrství a dále do bazálních poloh letenského souvrství. Jedná se o klasický profil ordovikem v Čechách. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Zarůstání vegetací 23.11.2009;

Literatura

Čech, S. (1975): Fauna dobrotivského souvrství (ordovik) z příležitostných odkryvů v Praze. - Čas. Nár. Muzea, odd. přír., 144 (1/4), 89-92. Praha. Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha. Kříž, J. a Pek, I. (1974): Dysplanus, Nobiliasaphus and Petrbokia (Trilobita) in the Llandeilo of Bohemia. - Věst. Ústř. Úst. geol., 49, 19-27. Praha. Röhlich, P. (1960): Ordovik severovýchodní části Prahy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 70 (11), 1-64. Praha. Kompletní přehled literatury viz Králík et al. (1984).

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 10.01.96
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 940 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/940.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Masivní lavice řevnických křemenců., Jakub Březina, 2009
Masivní lavice řevnických křemenců., Jakub Březina, 2009
Pohled na strmě se uklánějící lavice masivních řevnických křemenců., Jakub Březina, 2009
Strmá k jihu ukloněná vrstevní plocha křemence., Jakub Březina, 2009
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]