Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pustý zámek

Vyhledávání

Pustý zámek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Dolní Prysk
Mapové listy: 0224, 02243
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Erozní zářez říčky Kamenice 200-250 m od křižovatky v Horní Kamenici a 50 m s. od kóty 499 Břidličný vrch. Pravý břeh říčky Kamenice nad silnicí Mlýny - Horní Kamenice, v úseku kde začíná průlom říčky tělesem Břidličného vrchu (k. 499)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Sloupcovitě odlučné partie trachytoidní intruze obnažené v kaňonu Kamenice.Vysoký skalní výchoz nad silnicí, na začátku hlubokého průlomu říčky Kamenice v trachytovém tělese Břidličného vrchu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 870

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz je situován v severní, okrajové části tělesa a je na něm patrna velmi dobře vyvinutá hrubě sloupcovitá odlučnost, u trachytů vzácná. Horizontální uspořádání mohutných sloupců znělce je jedinečnou ukázkou sloupcovité odlučnosti hornin vyvřelých při třetihorní vulkanické činnosti v severních Čechách. Chráněná lokalita Pustý zámek je z geologického hlediska zpětnou erozí vodního toku provedenou zářezem v intruzivním tělese trachytoidu kóty 499 - Břidličný vrch. Eroze zastihla intruzi v její okrajové části, kde odlučnost bývá nejvíce ovlivněna okolními podmínkami. Proto je zde pozorovatelná odlučnost přecházející od deskovité přes nepravidelnou až po sloupcovou, která jinak u trachytoidů není častá. Intruzivní těleso zde patrně v podobě lakolitu vniklo do křídových sedimentů. V současné době teprve probíhají nové mapovací práce v širším území, proto bude na jejich základě geologický popis teprve upřesněn. Dle Mackovčin a kol., 2002: Pustý zámek (405 m n. m.) je znělcový neovulkanický suk vypreparovaný z kvádrových pískovců coniacu až santonu. Zbytky pískovcového nadloží se zachovaly na severním úpatí. Strmý jižní svah suku tvoří pravou část hlubokého erozního údolí říčky Kamenice. K odkrytí geologické stavby jižního svahu došlo působením eroze i odlámáním kamene při stavbě silnice a železniční trati podél Kamenice. Byla tak odhalena vnitřní stavba vulkanického tělesa s jedinečným vodorovným uspořádáním znělcových sloupců. Sloupce dosahují délky až 25 m a průměru až 1,85 m. Spodní svahy suku jsou kryty sukovým pláštěm (Lorencová 2007).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: vulkanologie, litologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, akvatická (činnost vody)
Hornina: trachyt, pískovec
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 352     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka rozpadu znělce s vodorovně uloženými sloupci. Součást CHKO Lužické hory. Vyhlášení ZCHÚ: MŠK, 4. 7. 1956, č. předpisu: 17.503/55; změny nebo doplnění: ONV Česká Lípa, 6. 9. 1963; výměra 1,08 ha.
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Lokalita je chráněna jako maloplošné území a je součástí CHKO Lužické hory. Střety zájmů prozatím nehrozí. Rozsáhlý, vysoký skalní výchoz, jehož sz. část je zčásti odtěžena opuštěným lomem je cílem četných turistů, kteří navštěvují vyhlídku na vrcholu a zříceninu hradu Fredevald, který je situován na s. svazích výchozu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cajz V. et al ( 1998) : vysvětlující text ke geologické mapě Českého Středohoří v měř. 1:100 000.Praha. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 03.11.94
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 26.07.05, Lorencová Markéta 26.06.07, Valečka Jaroslav 25.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 870 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/870.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jaroslav Valečka, 2004
Jaroslav Valečka, 2004
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]