Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rudické propadání

Vyhledávání

Rudické propadání

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Rudice, Jedovnice
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: 1 km jihozápadně od Jedovnice a 250 m východně okraje obce Rudice
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Slepé krasové údolí. Amfiteatrální uzávěr Jedovnického potoka zvaný V kolíbkách se škrapovým polem a jeho propadání do navazujícího jeskynního systému Rudické propadání - Býčí skála.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 738

Geologie

Geologická charakteristika: Na úpatí skalního útvaru Kolíbky řada otvorů jeskyní paleoponorové funkce.Aktivní ponor Jedovnického potoka je největším a nejhlubším krasovým propadáním vod v České republice. Voda se propadá několika kaskádami tzv. Spodní chodby do hloubky 86 m. Potok dále protéká horizontální částí jeskynního systému a vyvěrá u jeskyně Býčí skála NPR (id 2895). Uzávěrová stěna i dno klasického slepého údolí je tvořeno masivními světlešedými vápenci vilémovickými macošského souvrství frasnského stáří (svrchní devon). Velmi hojně jsou v horní části stěny nad propadáním vyvinuty vápencové brekcie tvořící patrně výplně neptunických žil. O něco dále proti toku potoka je odkryt styk tzv. ostrovských břidlic (spodní karbon) s vilémovickými vápenci (frasn). V severní části údolí jsou odkryty starokvartérní písky (pleistocén), visící kolem 10 m nad dnem údolí. Jsou svědkem skutečnosti, že v pleistocénu bylo celé údolí vyplněno fluviálními sedimenty a voda neprotékala jeskyněmi. Lokalita V kolíbkách je rovněž významnou archeologickou lokalitou s nálezy štípané industrie aj. Těsně nad ponorem nacházíme hojné úlomky strusky dokládající starou hutnickou činnost.Z pohledu kvartérní geologie jsou zajímavé relikty pleistocénních písčitých štěrků po obou stranách Jedovnického potoka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon, paleozoikum - devon - svrchní devon - frasn
Témata: kvartérní geologie, stratigrafie, sedimentologie, archeologie, geologie, geomorfologie, botanika, těžební činnost a její následky, hydrogeologie, litologie, strukturní geologie (tektonika), zoologie
Jevy: kras, propast, jeskyně krasová, skála, skalní stěna, škrapy, suť, koryto řeky, litologické rozhraní, říční terasa, skalní defilé, skalní komín, skalní převis , sluňák, soutěska, struskový kužel, údolní niva, vodopád, výchoz, zkameněliny - fauna, žíla (hydrotermální), zlom, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , gravitační, zvětrávání, antropogenní (činnost lidská), akvatická (činnost vody), hydrotermální mineralizace, organogenní (činnost organizmů)
Hornina: vápenec, břidlice jílovitá
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1185     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Údolí Jedovnického potoka s Rudnickým propadáním a navzujícím jeskyním systémem. Pestrá vegetace osluněných vápencových skalek střídající suťové svahy, ve kterých vystupují jednotlivé skalky i souvislejší skalní stěny. Jeskyně jsou zimovištěm netopýrů. Archeologické naleziště s období magdalenienu. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Blansko, 19. 4. 1990.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: průmysl
Popis střetů zájmů: Znečišťování Jedovnického potoka průmyslovou činností a odpadními vodami z Jedovnic.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 702, Praha.; Otava, J. et al (in prep.3013): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 list Jedovnice 24-411

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dvořák Jaroslav, 22.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 10.12.08, Otava Jiří 12.12.08, Otava Jiří 26.10.11, Gürtlerová Pavla 20.09.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 738 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/738.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kolíbky - skály ve svahu nad Rudickým propadáním, Pavel Bokr, 2016
Rudické propadání, Pavel Bokr, 2016
Rudické propadání, Pavel Bokr, 2016
Rudické propadání, Pavel Bokr, 2016
Kolíbky - skály ve svahu nad Rudickým propadáním, Pavel Bokr, 2016
Rudické propadání, Pavel Bokr, 2016
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]