Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žákova skála u Běloků

Vyhledávání

Žákova skála u Běloků

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Dobrovíz
Mapové listy: 1223, 12232
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Buližníkový (silicitový) kamýk 2 km sv. od kostela v Hostouni, 200 m jjv. od rozcestí u Žákova mlýna. Při j. straně kamýku na mapě 1 : 10 000 kóta 321.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nápadný skalní výchoz proterozoického silicitu se zachovalými ohlazy způsobenými mořským příbojem druhohorního moře.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 62

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný stěnový lůmek na nízce vyklenuté elevaci se silicity proterozoického stáří. Na skále můžeme pozorovat několik barevných typů buližníku, původní světle šedá až bělavá barva je ovlivněna do červena díky oxidům železa, organické příměsi zapříčiňují tmavší šedočerné až černé barvy. Silicit má povrch ohlazený mořskou abrazí. Místy se zde dochovaly zbytky fosfatických krust. Vzhledem ke stáří horniny, která ve své historii zaznamenala několik deformačních událostí, je místy intenzivně rozpukána a druhotně opět vyhojena několika generacemi bílých křemenných žilek. Tyto pukliny mají převážně SSV – JJZ směr, na některých je možné pozorovat i zajímavě tvarované železité povlaky a místy i rýhování (striace), svědčící o tom, že zde docházelo i ke vzájemným pohybům buližníkových bloků - T. Vorel. Ve vrcholových partiích elevace jsou tyto povrchy překryty křídovými (pravděpodobně spodnoturonskými) jílovci s makrofaunou ústřic (nalezena např. ústřice Lopha diluviana - T. Vorel, 2016, určil R. Vodrážka), ale i jiných organismů. Podstatný je zákaz skládkování odpadu a vyčištění odkryvu, dále dohled nad zdejší činností, aby zde nebyly prováděny případné neschválené výkopy z komunálních nebo sběratelských důvodů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie
Jevy: transgrese, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: buližník, slínovec, silicit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Základní ochrana v rámci registrace jako Významný krajinný prvek (VKP). Lokalita si zaslouží vyšší ochranu jako: 1. Dobře přístupná lokalita pro účely pedagogické, názorná ukázka transgrese křídy na skalnaté pobřeží. 2. Významný referenční bod geologických map větších měřítek. 3. Významné naleziště svrchnokřídových fosílií.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je ohrožena divokou skládkou a zarůstá náletovými dřevinami. Z řady obdobných lokalit v okolí již téměř všechny zanikly !! Odpadem byly zavezeny lokality Hostouň, Hřebeč, Chaloupky u Červeného Újezda, Středokluky a Toskána. Dnes již na Kladensku existují pouze dvě: Žákova skála a Vrapice!
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: 3/2016 - Okolí výchozu bylo vyčištěno od náletových dřevin, odvezen odpad a terén urovnán. Obec Běloky chce lokalitu zvelebit, pečovat o ní a osadit informační tabulí. Bude usilovat o registraci mezi chráněná území. 14.03.2016;

Literatura

Valečka, J. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 12-234 Hostivice. Čes,geol.úst., Praha. Žebera, K. (1937): Křídový útvar na Kladensku. - Roz. Čes. Akad. Věd, Třída II., 46, 29, 10 str. Praha. Žítt, J. (v tisku): Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy. - Zpr.geol.výz. r. 1992. Čes. geol. úst. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nekvasilová Olga, Žítt Jiří, 30.11.93
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 24.09.09, Vajskebrová Markéta 14.03.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 62 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/62.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Původní světle šedá až bělavá barva buližníků je zbarvena obsahem příměsí oxidů železa do červena., Tomáš Vorel, 2016
Výchoz proterozoického silicitu se zachovalými plochami ohlazených mořskou abrazí., Markéta Vajskebrová, 2016
Úlomek schránky ústřice ve vápnitém pískovci křídového stáří., Tomáš Vorel, 2016
Nápadný skalní výchoz proterozoického silicitu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Nápadný skalní výchoz proterozoického silicitu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Nápadný skalní výchoz proterozoického silicitu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]