Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Radčice - Jirkov - Jílové

Vyhledávání

Radčice - Jirkov - Jílové

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Radčice, Jirkov, Jílové u Držkova
Mapové listy: 0332, 03322
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Prostor mezi uvedenými obcemi
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skupina opuštěných, zarostlých a částečně zatopených lomů na pokrývačské břidlice.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 556

Geologie

Geologická charakteristika: Radčice (3 km severně od Železného Brodu): Horniny jsou mírně břidličnaté s paralelní foliací, světle šedozelené až nafialovělé. Obecně vykazují jemné vrásky, které určují lineaci 1 - 2, málokdy více systémů. Místy obsahují tenčí polohy metamorfovaných diabázů a jejich tufů, oplývají křemen. nebo albit. žílami a čočkami sekrečního, častěji však hydrotermálního původu. Mineral.: křemen, sericit, chlorit, albit, rudní minerály, chloritoidy. Původní pokrývač. břidlice byly (podle všeho) monotónní pelitické až prachovité břidlice běžného chemismu, místy s významným podílem Al a Fe a nižším podílem K, ve kterých byl během metamorfózy produkován chloritoid. Stáří není paleontologicky doloženo. Uvažuje se (podle nadložních grafitických fylitů se silurskými graptolity) na stáří ranného ordoviku. Geol. char. podle: Chaloupský - Teisseyre (1968). Lom Tlukačka odkrývá část sledu zelenošedých pokrývačských fylitů se sklonem k SV. Vrstevnatost je vesměs totožná s břidličnatostí, takže v některých polohách se zachovaly poměrně hojné ichnofosilie, které dokazují fanerozoické stáří /vylučují stáří prekambria/. Jde o opěrný bod pro stratigrafické hodnocení starší části krkonošsko-jizerského krystalinika a dosud jedinou lokalitu, která poskytla podobné paleontologické důkazy. Lokalita je též příkladem litologického vývoje a metamorfního postižení, opírají se o ní koncepce o stratigrafii, stavbě a účincích orogenetických procesů. Geol. char. podle Klomínského J., 2000, str. 75: Sericit - chloritické fylity s chloritoidem a s vložkami bazických metatufů (zelených břidlic) jsou nejmladším členem starší vulkanosedimentární jednotky železnobrodského krystalinika. Lom je významný nejbohatšími nálezy ichnofosilií, které jsou jediným prokazatelným dokladem paleozoického stáří této části sledu železnobrodského krystalinika.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, těžební činnost a její následky, petrologie, sedimentologie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit, břidlice chloritická
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Litologie fylitů, potenciální paleontologické lokality v bezprostřední blízkosti klasické lokality Tlukačka, což je paleontologické lokalita ichnofosilií v pokrývačských fylitech /jediná v krkonošsko-jizerském krystaliniku/, příklad litologického vývoje a metamorfního postižení ve starší části krkonošsko-jizerského krystalinika.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Divoké skládky, zavážení odpadem.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Jeden z lomů u křižovatky tří silnic na Jirkov, Radčice či Jílové je využíván jako střelnice, vstup omezen. Zatopený lom v Jílovém slouží k rekreaci. 13.11.2017;

Literatura

Chaloupský J., Teisseyre, H., 1968: Geology of the West Sudeten. - Guide to Excursion 8 AC, International geolog. congress, XXIII session, Prague 1968, str. 19. Praha. Chaloupský a kol./1989/ Chaloupský-Chlupáč/1984/ Chlupáč /1993/ Kodym-Svoboda/1948/. Klomínský J. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list Jablonec n.N.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, Drozen Jan, 13.09.05
Aktualizoval(a): Dašková Jiřina 25.10.01, Vajskebrová Markéta 13.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 556 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/556.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěné a částečně zatopené lomy na pokrývačské želenobrodské břidlice., Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěné a částečně zatopené lomy na pokrývačské želenobrodské břidlice., Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěné a částečně zatopené lomy na pokrývačské želenobrodské břidlice., Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěné a částečně zatopené lomy na pokrývačské želenobrodské břidlice., Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěné  a částečně zatopené lomy na pokrývačské želenobrodské břidlice., Markéta Vajskebrová, 2017
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]