Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Miocenní sladkovodní vápence v Tuchořicích

Vyhledávání

Miocenní sladkovodní vápence v Tuchořicích

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Tuchořice
Mapové listy: 1212, 12123
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Vápencový lom při s. okraji obce, z. od silnice do Lipna, geologický profil o délce 300 m, šířce 40 až 60 m a výšce až 25 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v miocenních sladkovodních vápencích s významným paleontologickým obsahem
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 53

Geologie

Geologická charakteristika: Vápence spodnomiocenního stáří převážně deskovitě stratifikované, lokalita popisována již od minulého století. Bohatá měkkýší fauna, kosterní zbytky savců, rostlinné zbytky, plody, semena. Paralelizováno s nedalekým vrtem, který prošel i do podloží. V nedávné době podrobně zpracováno Fejfarem - Kvačkem et al. (1993). Stěnu tvoří vrstevnaté světlé béžové a hnědavé vápence, místy se rozpadající na drobné kousky. Vápence vznikaly v jezerech okolo traventinové kupy, ve kterých byl ukládán uhličitan vápenatý společně s napadaným organogenním materiálem. Některé polohy vápenců, zejména ze spodní části lomu, jsou doslova nabité ulitami plžů, a to zejména plžů suchozemských. Zřejmě reprezentují materiál spláchnutý z okolních lesů při prudkých deštích, podobně jak se tomu děje dnes při povodních. Po uhynutí plžů byla většina ulit do jezera splavena, jen menší zastoupení mají plži vodní. Mlžů je velmi málo. Většina plžů patří subtropickým a tropickým typům. Měkkýšů bylo odtud pospáno více než 90 druhů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér sladkovodní - relikty v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: litologické rozhraní, zkameněliny - fauna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 852     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V lomu odkryty fosiliferní faciálně pestré polohy vápenců s hojnou měkkýší faunou a kosterními zbytky savců. Vhodná pro exkurzní účely jak pro zahraniční odborníky, tak i pro žáky základních škol (osazeny informační tabule s vysvětlivkami a kresbami). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Louny, 21. 4. 1983.
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Lom přístupný jen přes obydlenou usedlost, nebezpečí ohrožení nehrozí.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fejfar O. - Kvaček Z. et al. (1993): Palaontologische Gesellschaft. 63. Jahrestagung. 21.-26. September 1993 in Prag. Excursion Nr. 3. Tertiary basins in Northwest Bohemia. - Universita Karlova, Čes. Geol. Spol. Praha. Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Zelenka Přemysl 21.09.09, Vajskebrová Markéta 29.06.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 53 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/53.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018
Tuchořice - býv. Lom, vápence spodnomiocénního stáří, Markéta Vajskebrová, 2001
Tuchořice - býv. Lom, vápence spodnomiocénního stáří, Markéta Vajskebrová, 2001
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]