Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký Vápenný

Vyhledávání

Velký Vápenný

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Jitrava, Bílý Kostel nad Nisou
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Suťový les 1 km v. od obce Jítrava nad silnicí k bývalému lomu (jz.svah Velkého Vápenného /kóta 790/ )
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Starý lom a jeho blízké okolí s přirozenými výchozy. Typická horská lesní vegetace na vápenci a na krasové devonské vápencové čočce, včetně podzemních prostor, ponorů, vyvěračky.
Technický objekt: lom
ID : 527

Geologie

Geologická charakteristika: Lom odkrývá sled svrchnodevonských vrstev, jehož interpretace zásadně ovlivňovala geotektonické a stratigrafické koncepce v západosudetské oblasti /Kettner-Kodym 1919, Gallwitz 1930, Chlupáč 1964, Kodym-Svoboda 1948/, jmenovitě rozdílné hodnocení variské a mladokaledonské orogeneze. V lomu vystupují černé fylity s faunou spodního famenu /Koliha 1929, Gallwitz 1930/, nadložní sled famenských vápenců s konodonty /Zikmundová 1964/ a fylitické břidlice hraničního intervalu devon-karbon s trilobitovou faunou /Chlupáč 1964/. Jde tedy též o velmi významnou paleontologickou lokalitu, která je opěrným stratigrafickým bodem, významným též z hlediska eventostratigrafie /dokumentuje zvl. účinek tzv. hangenberského eventu při hranici devon-karbon/. Diskuse stratigrafického významu viz Chlupáč /1993/. Z nižšího lomu pocházejí prvé nálezy fosilií z české části západosudetské oblasti /Fritsch 1869/. Lom je názorným příkladem tektonické stavby - asymetrické silně překocené, téměř izoklinální antiklinály. Významné krasové jevy /přímo v lomové stěně vchod do jeskynního systému Západní jeskyně s neobvyklou výzdobou /čirý kalcit/, srv. Řehák /1974/. Celková délka jeskynního systému činí asi 350 m s výškovým rozdílem chodeb 25 m. Krápníková výzdoba je pestrá a zahrnuje i průhledné stalaktity včetně excentrických krápníků a tzv. heliktity (drobné formy krápníků rostoucích všemi směry). Jeskyně není volně přístupná. Jedná se o nejvýznamnější krasovou jeskyni v severních Čechách. Na lokalitě se nachází i další krasové jevy, např. škrapy a drobný pramenný vývěr (Mackovčin a kol., 2002).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, petrologie
Jevy: kras, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit, vápenec, břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 557     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Referenční opěrný stratigrafický profil pro devon západosudetské oblasti, významná paleontologická lokalita, příklad tektonické stavby /izoklinální antiklinála/, krasové jevy /jeskyně/. Lokalita zvláštního významu pro geol. koncepce a historii geologických věd. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 29. 12. 1972, č. předpisu: 18.244/72; změny nebo doplnění: OÚ Liberec, 14. 11. 1995, výměra 24,5 ha.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Objekt je chráněn /Velký Vápenný, č.557/ a celkově není ohrožen. Zpřístupňování nových jeskynních prostor však vedlo k vyvezení materiálu, který zakryl část stratigraficky významného profilu, čemuž by se mělo při budoucí speleologické činnosti zabránit.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 21.10.2009; Jeskyně je zajištěna a lom je přístupný. 22.05.2020;

Literatura

Fritsch /1869/ Gallwitz /1930/ Chlupáč /1964, 1993/ Kettner-Kodym /1919/ Kodym-Svoboda /1948/ Koliha /1929/ Řehák /1974/ Zikmundová /1964/; Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.04.93
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Mrázová Štěpánka 20.10.09, Mrázová Štěpánka 22.10.09, Vajskebrová Markéta 22.05.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 527 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/527.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vápencový lom odkrývá svrchnodevonské vrstvy, písemně je těžba doložena již na začátku 16. století., Markéta Vajskebrová, 2020
Vstup do Západní jeskyně, Ondřej Svačinka, 2008
Bývalý vápencový lom., Ondřej Svačinka, 2008
Bývalý vápencový lom, Ondřej Svačinka, 2008
Sz. část Ještědského pohoří (Velký Vápenný). Pohled od Jitravy., Josef Svoboda, 1964
Vápencový lom ve svrchním devonu ve Velkém Vápenném u Jitravy, Josef Svoboda, 1964
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]