Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký Vápenný

Vyhledávání

Velký Vápenný

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Jitrava, Bílý Kostel nad Nisou
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Suťový les 1 km v. od obce Jítrava nad silnicí k bývalému lomu (jz.svah Velkého Vápenného /kóta 790/ )
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Starý lom a jeho blízké okolí s přirozenými výchozy. Typická horská lesní vegetace na vápenci a na krasové devonské vápencové čočce, včetně podzemních prostor, ponorů, vyvěračky.
Technický objekt: lom
ID : 527

Geologie

Geologická charakteristika: Lom odkrývá sled svrchnodevonských vrstev, jehož interpretace zásadně ovlivňovala geotektonické a stratigrafické koncepce v západosudetské oblasti /Kettner-Kodym 1919, Gallwitz 1930, Chlupáč 1964, Kodym-Svoboda 1948/, jmenovitě rozdílné hodnocení variské a mladokaledonské orogeneze. V lomu vystupují černé fylity s faunou spodního famenu /Koliha 1929, Gallwitz 1930/, nadložní sled famenských vápenců s konodonty /Zikmundová 1964/ a fylitické břidlice hraničního intervalu devon-karbon s trilobitovou faunou /Chlupáč 1964/. Jde tedy též o velmi významnou paleontologickou lokalitu, která je opěrným stratigrafickým bodem, významným též z hlediska eventostratigrafie /dokumentuje zvl. účinek tzv. hangenberského eventu při hranici devon-karbon/. Diskuse stratigrafického významu viz Chlupáč /1993/. Z nižšího lomu pocházejí prvé nálezy fosilií z české části západosudetské oblasti /Fritsch 1869/. Lom je názorným příkladem tektonické stavby - asymetrické silně překocené, téměř izoklinální antiklinály. Významné krasové jevy /přímo v lomové stěně vchod do jeskynního systému Západní jeskyně s neobvyklou výzdobou /čirý kalcit/, srv. Řehák /1974/. Celková délka jeskynního systému činí asi 350 m s výškovým rozdílem chodeb 25 m. Krápníková výzdoba je pestrá a zahrnuje i průhledné stalaktity včetně excentrických krápníků a tzv. heliktity (drobné formy krápníků rostoucích všemi směry). Jeskyně není volně přístupná. Jedná se o nejvýznamnější krasovou jeskyni v severních Čechách. Na lokalitě se nachází i další krasové jevy, např. škrapy a drobný pramenný vývěr (Mackovčin a kol., 2002).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, petrologie
Jevy: kras, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit, vápenec, břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 557     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Referenční opěrný stratigrafický profil pro devon západosudetské oblasti, významná paleontologická lokalita, příklad tektonické stavby /izoklinální antiklinála/, krasové jevy /jeskyně/. Lokalita zvláštního významu pro geol. koncepce a historii geologických věd. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 29. 12. 1972, č. předpisu: 18.244/72; změny nebo doplnění: OÚ Liberec, 14. 11. 1995, výměra 24,5 ha.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Objekt je chráněn /Velký Vápenný, č.557/ a celkově není ohrožen. Zpřístupňování nových jeskynních prostor však vedlo k vyvezení materiálu, který zakryl část stratigraficky významného profilu, čemuž by se mělo při budoucí speleologické činnosti zabránit.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 21.10.2009; Jeskyně je zajištěna a lom je přístupný. 22.05.2020;

Literatura

Fritsch /1869/ Gallwitz /1930/ Chlupáč /1964, 1993/ Kettner-Kodym /1919/ Kodym-Svoboda /1948/ Koliha /1929/ Řehák /1974/ Zikmundová /1964/; Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.04.93
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Mrázová Štěpánka 20.10.09, Mrázová Štěpánka 22.10.09, Vajskebrová Markéta 22.05.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 527 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/527.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vápencový lom odkrývá svrchnodevonské vrstvy, písemně je těžba doložena již na začátku 16. století., Markéta Vajskebrová, 2020
Černé fylity a nadložní sled famenských vápenců v jižně exopnované lomové stěně nevysoko nade dnem lomu., Markéta Vajskebrová, 2020
Vápencový lom odkrývá svrchnodevonské vrstvy, písemně je těžby doložena již  na začátku 16. století., Markéta Vajskebrová, 2020
Černé fylity a nadložní sled famenských vápenců., Markéta Vajskebrová, 2020
Vápencový lom na Velkém Vápenném., Markéta Vajskebrová, 2020
Zajištěný vstup do Západní jeskyně, největšího známého jeskynního systému ještědského krasu. Měří 446 m a má bohatou výzdobu., Markéta Vajskebrová, 2020
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]