Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nerestský lom

Vyhledávání

Nerestský lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Dolní Nerestce, Horosedly
Mapové listy: 2223, 22231
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Lomy 1 km SV od Dolních Nerestců a 1,3 km VJV od Horosedel, v těsné blízkosti kóty 480 m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Areál dvou větších a několika menších opuštěných vápencových lomů.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 493

Geologie

Geologická charakteristika: Vápencové těleso je na lokalitě odkryto dvěma hlavními lomy - větším horosedelským a menším nerestským. Lom nerestský byl založen koncem minulého století a těžba zde skončila v r.1926, v horosedelském lomu se těžilo od r.1806 do 60.let tohoto století. Vápencové souvrství tvoří k J ukloněnou vrásu přibližně V-Z směru, stavba je komplikována příčnými poruchami směru JV-SZ (výrazná porucha v šíři 4-5 m, vyplněná červenými hlínami, je odkryta v nerestském lomu). Vápenec je v lomu nerestském modrošedý až bílý, středně až jemně zrnitý, v horosedelském lomu je bílý, zelenošedý, světlešedý až tmavě modrošedý s jemně rozptýlenou grafitickou příměsí, většinou jemně zrnitý. Vápence obsahují vložky amfibolitů a erlanů, ze SZ částečně zasahují do prostoru lomů grafitické břidlice. V čelní stěně horosedelského lomu probíhá žíla granodioritového porfyru směru h 5 a mocnosti 10-15 m. V lomech byla odkryta řada drobných krasových jevů. Ve stěnách lomů je na poruchách a plochách foliace patrné embryonální zkrasovění, drobné korozní dutiny a kanálky jsou většinou vyplněny jílovitým sedimentem rezavě červené barvy. V Z stěně horosedelského lomu se vyskytují malé a zčásti odlámané jeskyňky, z nichž největší je Meliniho jeskyně. Jedná se o 4 m dlouhou, 1 m širokou a 1,5 m vysokou chodbičku zakončenou komínem se závalem. Stěny jeskyně pokrývají recentní výkvěty sádrovce a natrojarositu, vznikající větráním pyritu a pyrhotinu. Uprostřed J stěny nerestského lomu se nalézá drobná jeskyňka Schwarzenbergská, necelé 3 m dlouhá, 2,5 m vysoká komínovitá dutina. Uvnitř jeskyňky i v jejím okolí se nacházejí četné drobné pisolity.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - ostrovní zóna středočeského plutonu
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, litologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: diskordance, žíla (magmatická), kras, deformační stavby, inkrustace, jeskyně krasová, skalní stěna, skalní komín, vrstva, zlom
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická, tektonická, akvatická (činnost vody), zvětrávání
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), porfyr
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 978     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lomy odkrývají jediné větší těleso vápence mirovického metamorfovaného ostrova. V lomech je zastižena řada drobných krasových jevů. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Písek, 4. 12. 1985.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území bylo r.1961, před vyhlášením ochrany, schváleno jako dobývací prostor ložiska vápenců. Po vyhlášení PP nebylo těženo.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je v současné době udržována. Nalety stromů jsou prořezávány. Je dostupná po zpevněné polní cestě z j. okraje obce Horosedly. 15.3.2009;

Literatura

Cabicar J.-Formánek P.(1980): Krasové jevy mirovického metamorfovaného ostrova. Československý kras, roč.31, str. 107-109.Praha. Cílek V.(1984): Některé minerály z československých jeskyň. Hejtman B.(1948): Soupis lomů ČSR, pol.okres Písek.SGÚ,106 str.Praha. Hejtman B.(1948): Vápencové ložisko u Dolního Nerestce (Mirovicko). Věstník ÚÚG, roč.23,str.277-292.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cicha Ivan, 01.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.03.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 493 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/493.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy vápenců v opuštěném lomu v jižní části komplexu lomů., Pavla Gürtlerová, 2009
Dno horosedelského lomu ve vápencích. Rameno vrásy v horní etáži lomu.  , Pavla Gürtlerová, 2009
Čelní stěna horosedelského lomu. V levé části průnik žíly granodioritového porfyru vápenci., Pavla Gürtlerová, 2009
Žíla granodioritového porfyru v čelní stěně horosedelského lomu proniká vápenci, Pavla Gürtlerová, 2009
Žíla granodioritového porfyru v čelní stěně horosedelského lomu proniká vápenci, Pavla Gürtlerová, 2009
Blok granodioritového porfyru v horosedelském lomu, Pavla Gürtlerová, 2009
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]