Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Březno u Postoloprt

Vyhledávání

Březno u Postoloprt

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Březno u Loun
Mapové listy: 1212, 12121
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Stráň na pravém břehu Ohře při v. okraji obce.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Téměř 150 m dlouhý a 38 m vysoký odkryv ve slínovcích na břehu Ohře.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 47

Geologie

Geologická charakteristika: Klasická lokalita odkrývající nejmladší vrstvy ohárecké křídy. Vyjímečné odkryvy březenských vrstev sensu Frič (1893), březenského souvrství sensu Čech et al. (1980) - stratotyp. Slínovce s bohatou makro- i mikrofaunou, glaukonitické horizonty, pelosideritové konkrece. Citace možno počítat na desítky, nejnovější paleontologické zpracování Čech - Švábenická (1992).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - coniak
Témata: stratigrafie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: litologické rozhraní, stratotyp, zkameněliny - fauna, sesuv
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1960     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita přinejmenším evropského významu, zpracovávaná již od minulého století. Významný profil ve slínovcích teplického a březenského souvrství s bohatými nálezy makro i mikrofauny. Podrobná stratifikace. Stratotyp březenského souvrství. Klasická exkurzní lokalita.
Střety zájmů: dopravní stavby, nestabilita terénu, sport
Popis střetů zájmů: Objekt navržený k ochraně rozdělen asfaltovou cestou. Na části území uzavřená střelnice. Horní část profilu pravidelně poškozována sesuvy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech, S. et al. (1980): Revision of the upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55, 5, 277-296. Praha. Čech, S. - Švábenická, L. (1992): Macrofossils and nanofossils of the type locality of the Březno Formation (Turonian-Coniacian). - Věst. Čes. geol. úst., 67, 5, 311-326. Praha. Frič, A. (1893): Studien im Gebite der Bohmischen Kreideformation. Paleontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten. V. Priesener Schichten. - Arch. naturwiss. Landes-Durchforsch. Bohmen, IX, 1. Prag. Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Zelenka Přemysl 01.08.07, Zelenka Přemysl 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 47 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/47.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lokalita je často poškozována sesuvy, Přemysl Zelenka, 2006
Západní část odkryvu, Přemysl Zelenka, 2006
Přemysl Zelenka, 2002
Jiří Rudolský, 2001
Sesuvy ve střední části odkryvu, Přemysl Zelenka, 2000
Po dešti celý svah sjíždí dolů, Přemysl Zelenka, 2000
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]