Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zadní Kopanina - lom ve sladkovodním cenomanu

Vyhledávání

Zadní Kopanina - lom ve sladkovodním cenomanu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Zadní Kopanina
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: lom na jz. kraji rozvodny Řeporyje, 450 m na S od kóty 348 m Na Parkáně, 2,1 km od kostela ve Slivenci směrem na JZ
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: lom v cenomanských jílovcích s nálezy fosilní flóry
Technický objekt: lom
ID : 4258

Geologie

Geologická charakteristika: V zachovaných stěnách bývalé těžebny keramických jílů v okolí zbytkové vodní plochy jsou odkryty dvě polohy šedých až tmavošedých jílovců až uhelnatých jílovců, oddělených od sebe polohami křemenných a jílovitých pískovců až slepenců, místy silně proželezněných. Profily dokládají fluviální až lakustrinně-estuarijové prostředí sedimentace. V organikou bohatých jílovcích se nalézá bohatá fosilní flóra, která představuje pozůstatek vegetace z pobřeží menší řeky, která tudy ve středním cenomanu protékala směrem k severu. Převažující otisky rostlin z okolí řeky, které známe i z jiných nalezišť. Patří k nim složené květenství Mauldinia bohemicai, které se vyskytuje v asociaci s listy Grevilleophyllum constans a květenství Pragocladuslauroides s asociovanými listy Myrtoidea geinitzii. Celkem hojně se dále vyskytuje Araliaephyllum kowalewskianum, méně časté jsou zlomky vějířů kapradin (např. Anemiafremontii). Vzácně se vyskytuje „Dryandra“ cretacea popsaná ze zaniklé lokality Praha-Malá Chuchle. V pískovcích jsou nalézány stopy po činnosti organismů. Poměrně časté jsou kulovité limonitické a pelosideritové konkrece. Fosilní rostlinné zbytky jsou unikátní a dosud fytopaleontologicky plně nezpracované. Proželezněné pískovce jsou zde jedinou ukázkou jaký materiál byl v minulosti použit na pražské stavby jako jsou např. Juditin most z 12. století (původní lokality na Petříně a ve Střešovicích již neexistují).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geologie, těžební činnost a její následky, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina, zkameněliny - flora, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní geologický profil bazálními křídovými sedimenty usazenými ve sladkovodním a brakickém prostředí se zachovanými fosilními rostlinnými zbytky a unikátními petrografickými a sedimentologickými fenomény v oblasti barrandienského paleozoika. Ochrana živočišných společenstev vázaných na hydrické prostředí zbytkové vodní plochy.
Střety zájmů: rekultivace
Popis střetů zájmů: těžba ukončena v r. 2020, doporučeno k samostatné ochraně a zahrnutí též pod Přírodní park Radotínsko-Chuchelský háj, vstup zatím uzavřen, obava ze skládkování a průběhu rekultivace
Stav lokality: dobrý

Literatura

Tůma, S. (2017): Prováděcí plán sanace a rekultivace dílčí části (vytěžené) dobývacího prostoru Zadní Kopanina. MS, LB Minerals, s.r.o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vajskebrová Markéta, 05.03.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4258 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4258.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ve východní stěně těžebny (pod stožáry) je patrný úklon křídových vrstev směrem k severu, který se projevuje postupným nabýváním mocnosti tmavošedých jílovců a zapadáním polohy rezavých železitých pískovců v podloží jílovců pod hladinu laguny. Úložné poměry ukazují, že odkrytý geologický profil reprezentuje jižní okraj pánvovité struktury ložiska jílovců., Stanislav Čech, 2021
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]