Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kokořínský důl

Vyhledávání

Kokořínský důl

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Kokořín, Olešno, Sedlec u Mšena, Střemy, Vysoká, Tubož
Mapové listy: 0244, 02444,02442,12222
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Údolí Pšovky s bočními údolími Pšovky a roklemi, S. od Mělníka, Z. od Měšna.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Kaňonovité údolí Pšovky a jeho boční údolí a rokle v kvádrovcových pískovcích.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 40

Geologie

Geologická charakteristika: Pšovka se zařezává do středně zrnitých až hrubozrnných křemenných pískovců střední části jizerského souvrství a jemnozrnných, výše až hrubozrnných křemenných pískovců svrchní části jizerského souvrství. Pískovce jsou většinou dobře vrstvené, místy s drobným šikmým zvrstvením, tvoří řadu drobných, nahoru hrubozrnných cyklů. Ve svrchních částech profilů se vyskytují také vápnité pískovce a mechovkové vápence (svrchní část jizerského souvrství). Proželeznění (inkrustace) pískovců místy dosahuje velkého měřítka a podmiňuje vznik tvarů selektivního zvětrávání a eroze (Pokličky, Jestřebické Pokličky, rokle Močidla), řada pseudokrasových jeskyní (Nedamy, j. u Sedlce, v polesí Kačina) a výklenků, skalních říms, různé typy voštin. Skalní město Bludiště. Sopečný pronik Víno je tvořen nefelinickým tefritem. Geologickou stavbu popisují např. Fryč (1885), Němec (1981) a Adamovič (1989), geomorfologické jevy např. Balatka - Sládek (1981).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, skalní strž (rokle), inkrustace, skalní hřib, skalní město, skalní okno, skalní věž, skalní převis , voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 179     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologické a geomorfologické jevy v pískovcích. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 7. 11. 1953, č. předpisu: 46.028/53; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988), přehlášeno dle nařízení č. 1/2019 z 13. února 2019.
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: zemědělství, turistika, rekreace
Popis střetů zájmů: Ohroženo regionálními zdroji znečištění, zemědělstvím (podzemní vody), místy intenzivním turistickým ruchem. Na více místech stará těžba pískovce a vulkanitů, malých rozměrů. Horolezení povoleno jen na místech vyznačených se souhlasem orgánu ochrany přírody, i tam ale dochází k vyšší erozi skal.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Adamovič, J. (1989): Geologické poměry a faciální vývoj kvádrových pískovců Kokořínska. - Dipl. práce, PřFUK. Balatka, B. - Sládek, J. (1981): Geomorfologie Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a přilehlého území. - Bohemia Centralis, 10 (1980), 7-53. Praha. Frič, A. (1885): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. III. Jizerské vrstvy. - Archiv přír. průz. Čech V., 2, 132 s. Praha. Němec, J. (1981): Geologické poměry SPR Kokořínský důl. - Bohemia Centralis, 10 (1980), 55-69. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 10.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 25.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 40 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/40.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského souvrství stáří turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského souvrství stáří turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Skalní labyrint pravoúhle rozpukaných kvádrových pískovců. Prochází tudy okružní Cinibulkova stezka., Lucie Kondrová, 2010
Skalní labyrint pravoúhle rozpukaných kvádrových pískovců. Prochází tudy okružní Cinibulkova stezka., Lucie Kondrová, 2010
Skalní labyrint pravoúhle rozpukaných kvádrových pískovců. Prochází tudy okružní Cinibulkova stezka., Lucie Kondrová, 2010
Skalní labyrint pravoúhle rozpukaných kvádrových pískovců. Prochází tudy okružní Cinibulkova stezka., Lucie Kondrová, 2010
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]